Przetargi.pl
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, montażem kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz instalacją ciepłej wody użytkowej i rozbiórką piecy kaflowych w 9 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Kołobrzeg

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, Artyleryjska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 547 471, , fax. 943 542 574
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Artyleryjska 3
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 547 471, , fax. 943 542 574
  REGON: 33092010400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ktbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: art.3 ustęp 1 pkt.3

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, montażem kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz instalacją ciepłej wody użytkowej i rozbiórką piecy kaflowych w 9 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Kołobrzeg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz instalacją ciepłej wody użytkowej i rozbiórką piecy kaflowych w 9 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Kołobrzeg. 2. Wykaz lokali: 1) ul. Koszalińska 25/1 – lokal składający się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 36,20 m 2. Zakres prac do zrealizowania to: • rozbiórka pieca grzewczego typu koza • demontaż elektrycznego podgrzewacza wody • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej • próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej • montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz podłączeniem i uruchomieniem • montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem • montaż wkładu kominowego • próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji • prace budowlane(uzupełnienie ubytków po przekuciach, tynkowanie,malowanie,) 2) ul. Koszalińska 25/2 lokal składający się z 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,02 m 2. Zakres prac do zrealizowania to: • rozbiórka pieca kaflowego • demontaż elektrycznego podgrzewacza wody • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej • próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej • montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz podłączeniem i uruchomieniem • montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem • montaż wkładu kominowego • próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji • prace budowlane(uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórce pieca kaflowego, tynkowanie,malowanie) 3) ul. Koszalińska 25/4 lokal składający się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 34,63 m 2. Zakres prac do zrealizowania to: • rozbiórka pieca kaflowego • demontaż elektrycznego podgrzewacza wody • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej • próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej • montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz podłączeniem i uruchomieniem • montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem • montaż wkładu kominowego • próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji prace budowlane(uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórce pieca kaflowego, tynkowanie,malowanie) 4) ul. Koszalińska 25/5 lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 30,91 m 2. Zakres prac do zrealizowania to: • rozbiórka pieca kaflowego • demontaż elektrycznego podgrzewacza wody • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej • próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej • montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz podłączeniem i uruchomieniem • montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem • montaż wkładu kominowego • próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji • prace budowlane(uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórce pieca kaflowego, tynkowanie,malowanie) 5) ul. Koszalińska 25/6 lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 32,74 m 2. Zakres prac do zrealizowania to: • rozbiórka pieca kaflowego • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej • próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej • montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz podłączeniem i uruchomieniem • montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem • montaż wkładu kominowego • próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji • prace budowlane(uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórce pieca kaflowego, tynkowanie,malowanie) 6) ul. Budowlana 41/8 lokal składający się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 61,00 m 2. Zakres prac do zrealizowania to: • rozbiórka pieca kaflowego • demontaż elektrycznego podgrzewacza wody • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej • próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej • montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz podłączeniem i uruchomieniem • montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem • montaż wkładu kominowego • próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji • prace budowlane (uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórce pieca kaflowego, tynkowanie,malowanie) 7) ul. Aleja Św, Jana Pawła II 25A/9 lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 42,29 m 2. Zakres prac do zrealizowania to: • rozbiórka piecy kaflowych • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej • próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej • montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz podłączeniem i uruchomieniem • montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem • montaż wkładu kominowego • próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji • prace budowlane (uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórce pieca kaflowego, tynkowanie,malowanie) 8) ul. Jana Matejki 2/2 lokal składający się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 23,18 m 2. Zakres prac do zrealizowania to: • rozbiórka pieca kaflowego • demontaż elektrycznego podgrzewacza wody • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej • próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej • montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz podłączeniem i uruchomieniem • montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem • montaż wkładu kominowego • próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji • prace budowlane (uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórce pieca kaflowego, tynkowanie,malowanie) 9) ul. Artyleryjska 32/1 lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 34,03 m 2. Zakres prac do zrealizowania to: • rozbiórka pieca kaflowego • demontaż elektrycznego podgrzewacza wody • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej • próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej • montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz podłączeniem i uruchomieniem • montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem • montaż wkładu kominowego • próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji • prace budowlane (uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórce pieca kaflowego, tynkowanie,malowanie). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie budowlanym dla każdego lokalu. Każdy projekt budowlany zawiera szczegółowy zakres prac do wykonania i stanowi integralną cześć treści SIWZ. 4. Każdy projekt budowlany jest zatwierdzony poprzez wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i stanowi integralną cześć treści SIWZ. Decyzje wraz projektami budowlanymi stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy i otrzymaniu harmonogramu realizacji prac zgodnie z §1 punkt 4 wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, dokona zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. 6. Materiały przetargowe udostępniane jedynie w formie elektronicznej należy pobierać za pośrednictwem platformy https://portal.smartpzp.pl/ktbs
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 3000,00 PLN słownie: (trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 18 1240 6508 1111 0000 5404 7408 z dopiskiem „wadium Zmiana sposobu ogrzewania” .Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Z treści gwarancji nie może pod rygorem nieważności wynikać, że zwrot oryginału gwarancji przez Wykonawcę do wystawcy gwarancji powoduje utratę świadczenia. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przez okres co najmniej 3 lat, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o jej przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Roboty powinien wykonać Wykonawca dysponujący osobami z wymaganymi uprawnieniami zgodnie z Prawem Budowlanym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach