Przetargi.pl
„Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie części”

Zespół Szkół Morskich ogłasza przetarg

 • Adres: 72-602 Świnoujście, ul. Jana Sołtana
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 3216287 w. 36 , fax. 0-91 3216100
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Morskich
  ul. Jana Sołtana 2
  72-602 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 3216287 w. 36, fax. 0-91 3216100
  REGON: 14478500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsm.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie, następujące części: 1) część I: dostawa mebli do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu. Zakres tej części zamówienia obejmuje: zakup, dostawę, transport, wniesienie i montaż oraz instalację mebli we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pokojach w placówce Zamawiającego. Szczegółowy zakres tej części zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5a do siwz oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4a do siwz; 2) część II: dostawa wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu. Zakres tej części zamówienia obejmuje: zakup, dostawę, transport, wniesienie i montaż oraz instalację (jeżeli dotyczy) wyposażenia we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pokojach w placówce Zamawiającego. Szczegółowy zakres tej części zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5b do siwz oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4b do siwz;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) oświadczenie składane w celu przyznania punktów w kryteriach, według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 1a lub 1b do siwz (w zależności od części, na którą jest składana oferta); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 6) kalkulacja cenowa, według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 3a albo 3b do siwz ( w zależności od części, na którą wykonawca składa ofertę). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach