Przetargi.pl
Komisariat Policji w Bornem Sulinowie - termomodernizacja obiektu przy ul. Bolesława Chrobrego 2

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 47 78 11 479, , fax. 47 78 11 477
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 47 78 11 479, , fax. 47 78 11 477
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Komisariat Policji w Bornem Sulinowie - termomodernizacja obiektu przy ul. Bolesława Chrobrego 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w nw. zakresie: 1.1 termomodernizację budynku tj.: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu oraz w strefie cokołu styropianem EPS 200 gr. 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła =0,033 W/m²×K; 2) ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołu styropianem grafitowym gr. 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła =0,033/m²×K; 3) ocieplenie stropu nad 1 piętrem poprzez położenie w strefie stropu izolacji z wełny mineralnej o gr. 20 cm i o współczynniku przewodzenia ciepła =0,036 W/m²×K; 4) ocieplenie bocznych, wewnętrznych ścian klatki schodowej; 5) wykonanie nowej izolacji poziomej posadzek piwnicznych; 6) wykonanie iniekcji ciśnieniowej ścian zewnętrznych oraz izolacji bitumicznej ścian zewnętrznych, 7) wymianę drzwi zewnętrznych na nowe drzwi o współczynniku przewodzenia ciepła =1,300 W/m²×K oraz wszystkich okien; 8) wymianę pokrycia dachowego ze starych dachówek na nową dachówkę ceramiczną; 9) przebudowę instalacji c.o., wymianę węzła cieplnego, budowę instalacji c.w.u.; 10) wymianę opraw ze źródłami jarzeniowymi na oprawy LED-owe, wymianę tablic rozdzielczych; wymianę instalacji odgromowej, lamp oświetlenia zewnętrznego i kamer zewnętrznych; 11) demontaż starych krat i ponowny montaż nowych krat w oknach parterowych budynku; 1.2 remont wewnętrzny budynku tj.: 1) zagospodarowanie wolnych powierzchni piwnicznych z przeznaczeniem na: szatnie damskie i męskie dla funkcjonariuszy, węzły sanitarne i umywalnie z prysznicami, pomieszczenia indywidualne dla sprzątaczki (tj. pomieszczenie socjalne, WC, podręczny magazynek), powstanie dodatkowych magazynów depozytów, sali ćwiczeń i siłowni; 2) wydzielenie strefowego pomieszczenia obsługi interesantów z dostępem do WC, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych; 3) powstanie sali odpraw z przyległym aneksem socjalnym i strefą pomieszczeń sanitarnych na poziomie parteru z wygodną komunikacją wewnętrzną; 4) wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej; 5) poprawę komunikacji wewnętrznej poprzez zwiększoną szerokość otworów drzwiowych do 90 cm; 6) wydzielenie na piętrze budynku strefy pomieszczeń wypoczynku, z możliwością zakwaterowania sił wsparcia w okresie letnim; 7) demontaż starych krat i ponowny montaż nowych krat w oknach parterowych budynku; 8) montaż tablic pamiątkowych; 9) montaż Semafora z sygnetem i napisem Policja na elewacji budynku; 10) konieczne prace malarskie pomieszczeń po wymianie instalacji c.o. c.w.u., okien i drzwi; 11) konieczne prace posadzkarskie po wymianie instalacji c.o. i c.w.u.; 12) wymianę elementów konstrukcji dachu i pokrycia ceramicznego z dachówek; 13) montaż elementów galanterii dachowej tj. płotków p. śniegowych, okien wyłazowych, orynnowania, rur spustowych, wywiewek ceramicznych, przemurowania kominów ponad dachem; 14) wykonanie nowej elewacji w kolorystyce, wykorzystującej kolory z palety: RAL 7047 i RAL 7015. 1.3 Szczegółowy opis robót budowlanych został zawarty w przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branże budowlana, sanitarna i elektryczna stanowiących załącznik nr 6 do siwz. 2. Sposób wyliczenia ceny ofertowej przez Wykonawcę został opisany w rozdziale XII niniejszej siwz. 3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki, zgodnie z treścią art. 151a ustawy Pzp na zasadach, o których mowa w § 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 4. Wykonawca musi dysponować na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm) posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień w specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlanej (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba, 2) instalacji sanitarnych w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba, 3) instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji, przez jedną osobę. 5. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 6. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 7. Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. Ilekroć w niniejszej dokumentacji przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. Jeżeli Wykonawca nie wykaże w ofercie równoważności materiałów, urządzeń (w tym technologii) oraz nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań równoważności to Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zaoferował materiałów, urządzeń (w tym technologii) równoważnych. 8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zobowiązał się do zatrudnienia, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych na cały okres realizacji zamówienia. 9. Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt. 8 nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności w ramach realizacji niniejszej umowy. 10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania z podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, nie później niż trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren budowy. 11. Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia określone zostały w § 6 wzoru umowy będącej załącznikiem nr 5 do siwz. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Podwykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy; 2) w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do siwz). W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216111-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 zł. 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp bez potwierdzania tych okoliczności. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp winno być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 – 14.00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) i b) siwz; 1.1. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, lub korzystania z podwykonawców należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) i b) siwz; 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 siwz. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z zastrzeżeniem zapisów rozdziału V ust. 1 pkt 2 ppkt 3) siwz; 3. zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 do siwz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 4. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 5. wypełnione i podpisane uproszczone kosztorysy ofertowe według podanego wzoru w wersji PDF pn. „Przedmiary robót, kosztorysy nakładcze, uproszczone kosztorysy ofertowe” - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, stanowiących część składową załącznika nr 6 do siwz z zastrzeżeniem, że muszą być zgodne ze szczegółowymi kosztorysami nakładczymi (bez prawa do skracania lub rozszerzania zakresu robót); 6. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust. 11 siwz. B. ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach