Przetargi.pl
Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej z wyposażeniem

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej) aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (zwanego dalej Sprzętem), szczegółowo określonej w załącznikach od nr 1 do nr 3 SIWZ. 2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej na trzy samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ „Zadaniem” odpowiednio od numeru 1 do numeru 3), dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na każdą z tych części. Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu zawierają odpowiednio załączniki od nr 1 do nr 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: 1) Załącznik nr 1 SIWZ - dla Zadania nr 1 - Agregat filtracyjno-przepompowujący z wyposażeniem. 2) Załączniku nr 2 SIWZ - dla Zadania nr 2 - Zestaw do napełniania i testowania hydroakumulatorów z wyposażeniem. 3) Załącznik nr 3 SIWZ - dla Zadania nr 3 - Licznik cząstek w oleju ICM . 3. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 4 niniejszego działu, ilekroć w postanowieniach poniższych niniejszego dokumentu SIWZ (i jej załącznikach), bez bliższego określenia, używany będzie zwrot SPRZĘT – należy przez to rozumieć wszystkie urządzenia aparaturowe, ich części składowe, wyposażenie wyszczególnione w załącznikach od 1 do 3 SIWZ (całość sprzętowa składająca się na przedmiot niniejszego zamówienia dla poszczególnych Zadań od nr 1 do nr 3). 4. Ilekroć dalej w postanowieniach niniejszego dokumentu SIWZ (i jej załącznikach) mowa będzie (bez bliższego określenia) o SPRZĘCIE w Zadaniu, SPRZĘCIE z Zadania, czy też o oferowanym w ramach Zadania/Zadań SPRZĘCIE) – należy przez to rozumieć SPRZĘT w rozumieniu tego pojęcia wskazanym w ust. 3 powyżej, tyle że w zakresie ograniczającym się odpowiednio do danego Zadania od nr 1 do nr 3 (których odpowiednio dotyczą opisy przedmiotu zamówienia wskazane w załącznikach od nr 1 do nr 3 SIWZ). 5. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum (odpowiednio dla Zadania/Zadań, na które składana będzie oferta): a. Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU z Zadania (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej); b. Zapewnienie Zamawiającemu minimum licencji bezterminowej, pełnej i co najmniej jednostanowiskowej w odniesieniu do programów komputerowych wskazanych w załączniku nr 3, jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty w Zadaniu lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego w Zadaniu SPRZĘTU. c. Przygotowanie do pierwszego próbnego/ przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy), z zastrzeżeniem, iż zakres i sposób spełnienia tego świadczenia dla każdego Sprzętu z Zadania podaje odpowiedni Wzór umowy( przyporządkowany danemu zadaniu – Załączniki od nr 11 do nr 13 SIWZ). d. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT (w odniesieniu do SPRZETU z Zadań o nr 1 do nr 3) na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień działu XIII ust. 8 i 9 SIWZ); e. Uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze Sprzętu, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym, deklarowanej w ofercie, z zastrzeżeniem, iż rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów dla każdego Sprzętu z Zadania podaje odpowiedni Wzór umowy (przyporządkowany danemu zadaniu – Załączniki od nr 11 do nr 13 SIWZ). f. Przeprowadzenie dla przyszłych użytkowników Sprzętu z Zadań po stronie Zamawiającego jednodniowego szkolenia dotyczącego kompleksowej jego obsługi, podstawowych czynności serwisowych i konserwacji Sprzętu; 6. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami ustępów powyższych niniejszego działu, a postanowieniami Wzoru Umowy dla danego Zadania, rozstrzygające znaczenia ma treść Wzoru Umowy dla tego Zadania. 7. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją i ewentualnymi przeglądami technicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38420000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po otwarciu ofert w terminie wskazanym w art. 24 ust. 11 ustawy PZP tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP każdy Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami , o których mowa w par. 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Dalsze informacje we wskazanym zakresie podaje SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach