Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie konserwacji, adaptacji i remontu systemów gazów technicznych, medycznych i gazu ziemnego w obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70204 Szczecin, ul. Rybacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 48 00 700 , fax. 91 48 00 769
 • Data zamieszczenia: 2018-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  ul. Rybacka 1
  70204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 00 700, fax. 91 48 00 769
  REGON: 28888600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pum.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie konserwacji, adaptacji i remontu systemów gazów technicznych, medycznych i gazu ziemnego w obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie konserwacji, adaptacji i remontu systemów gazów technicznych, medycznych i gazu ziemnego w obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 400,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy czterysta 00/100). Wadium należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty stanowiące element oświadczenia woli wykonawcy i inne niezbędne dokumenty – które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 1) Formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Dowód wniesienia wadium lub kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem – wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kopię dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a w przypadku innych form wniesienia wadium - kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem; albo dokument wadialny,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach