Przetargi.pl
Doprowadzenie instalacji próżniowej do dwóch sal Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914329500 , fax. 914329501
 • Data zamieszczenia: 2017-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
  ul. Jagiellońska 44
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914329500, fax. 914329501
  REGON: 810733454
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doprowadzenie instalacji próżniowej do dwóch sal Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia i podstawa wykonania. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest doprowadzenie instalacji próżniowej do dwóch sal Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. 1) do prawidłowego działania gniazd natynkowych próżni, niezbędne jest doprowadzenie instalacji do pionu VAC w pobliżu OAiIT. Instalacja zostałaby poprowadzona w przestrzeni sufitowej w części korytarza i w listwach instalacyjnych w pomieszczeniach zabiegowych Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, 2) zaleca się użycie rurociągu o średnicy fi18 lub fi22 w części korytarza i fi12 w pomieszczeniach docelowych. Takie rozwiązanie zapewni możliwość ewentualnej dalszej rozbudowy instalacji próżniowej, 3) niezbędne będzie wykonanie przewiertów przez ściany: min. 5 punktów, 4) szacunkowe zapotrzebowanie na materiały: - rura fi18/22 - 50 m.b., - rura fi12 - 15 m.b., - listwa instalacyjna 20/20 - 8 m.b., - łącznik kątowy 20/20 - 3 szt., - łącznik prosty 20/20 - 4 szt., - klej montażowy - 1 op., - system mocowań na korytarzu, - pręt gwintowany M8 - 4 m.b., - kołek mosiężny fi10/M8 - 30 szt., - obejma fi18/22 - 30 szt. Przedstawione zapotrzebowanie materiałowe przygotowano w oparciu o szacunkowe pomiary, wobec czego faktyczne zapotrzebowanie może ulec zmianie w czasie prowadzonych prac. 1.2. Podstawa wykonania zamówienia: - opis przedmiotu zamówienia, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 1.3. Elementy pomocnicze: - wizja lokalna, - przedmiary robót (Zamawiający udostępnia przedmiary robót w celach dodatkowych, przedmiary robót nie stanowią podstawy wyceny kontraktu). 1.4. Dodatkowe elementy konieczne dla prawidłowej realizacji zakresu prac: 1) Wykonawca winien wykonać wszelkie prace zabezpieczające i pomocnicze, a w szczególności: - transport niezbędnych materiałów, właściwe ich zabezpieczenie i składowanie, - zaopatrzenie kadry we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej wraz ze szkoleniami i innymi elementami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca winien przygotować dokumentację powykonawczą wraz z pełną informacją jakościową, tj. charakterystyką użytych materiałów oraz z podaniem sposobu ich konserwacji i użytkowania, 3) Wykonawca wykona prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, rozporządzeniami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizacji prac zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, 4) Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i jednostki sprzętowe, a w szczególności urządzenia, maszyny, aparaty i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami za postępowanie z odpadami powstałymi podczas wykonywania niniejszej umowy, 6) Wykonawca wykona rysunki warsztatowe oraz inną dokumentację, jeśli okaże się ona konieczna do zrealizowania przedmiotu zamówienia, 7) Wykonawca jest zobowiązany do organizowania robót w sposób zapewniający zwykłą działalność instytucji jaką jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100 zł). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin, nr konta: 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001, z dopiskiem: „Wadium nr postępowania: 68/2017”. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016.0.359). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego, a do oferty przetargowej Wykonawca winien załączyć, w oddzielnym opakowaniu (tj. w sposób niezłączony z ofertą), kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 2) musi obejmować cały okres związania ofertą, 3) powinno być wystawione na Zamawiającego, 4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPZP. Wadium wniesione w tej formie musi być bezwarunkowe oraz realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 4. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPZP. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający na podstawie wniosku Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, niezwłocznie zwróci mu wadium. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 4) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przewidzianym terminie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP, 3) dowód wniesienia wadium: a) przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – do oferty należy załączyć kopię polecenia przelewu, b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż forma pieniężna – do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Stosownie do dyspozycji wyartykułowanej w rozdziale I dziale 13. pkt 13.3. ppkt 1) SIWZ, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż forma pieniężna, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach