Przetargi.pl
„Zakup oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb95) i płynu AdBlue w systemie bezgotówkowym do pojazdów służbowych INNEKO RCS Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp. oraz bezgotówkowa usługa mycia pojazdów służących do letniego i zimowego utrzymania dróg w zakresie ich czystości i przejezdności”

INNEKO RCS ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wlkp., Teatralna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 722 53 85, , fax. 95 722 53 85
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INNEKO RCS
  Teatralna 49
  66-400 Gorzów Wlkp., woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 722 53 85, , fax. 95 722 53 85
  REGON: 366754439
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.rcs.inneko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb95) i płynu AdBlue w systemie bezgotówkowym do pojazdów służbowych INNEKO RCS Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp. oraz bezgotówkowa usługa mycia pojazdów służących do letniego i zimowego utrzymania dróg w zakresie ich czystości i przejezdności”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego (ON) benzyny bezołowiowej (Pb95) i płynu Adblue w systemie bezgotówkowym do pojazdów służbowych INNEKO RCS sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. oraz bezgotówkowa usługa mycia pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych. Zamawiający zastrzega, że liczba pojazdów w czasie trwania umowy może ulec zmianie. W czasie trwania umowy Zamawiający przewiduje zakup paliwa w ilości: olej napędowy – 150 000 l. Benzyna Pb 95 – 800 l Płyn AdBlue – 1000 l W czasie trwania umowy Zamawiający przewiduje mycie pojazdów specjalistycznych do odbioru i transportu odpadów w ilości: 44 usługi jednostkowych mycia pojazdów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w pełni podanych ilości paliw oraz ilości wykonania mycia pojazdów, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie sumą poszczególnych zamówień i będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy opos przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium na cały okres związania ofertą. Wadium należy wnieść w wysokości: -10 000,00 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, właściwa kwota winna zostać przelana na rachunek bankowy ING Bank Śląski SA nr rachunku: 97 1050 1911 1000 0090 8015 6673 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: PZP-RCS.281/01.2020.PN ”. Więcej informacji pkt 14 siwz
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada aktualne i ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oraz magazynowaniem paliw ciekłych w obrocie detalicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli Wykonawcy wykażą, że każdy z nich spełnia warunek udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach