Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Stanisława Staszica w Brzegu Dolnym

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0713195117 wew. 107
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Kolejowa 29 29
  56-120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie
  tel. 0713195117 wew. 107
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzegdolny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Stanisława Staszica w Brzegu Dolnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Stanisława Staszica w Brzegu Dolnym od km 0+000 do km 0+334; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacja techniczna oraz projekt budowlany, dołączone do SIWZ. Ze względu na umówione wynagrodzenie ryczałtowe, dołączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. W celu prawidłowego złożenia oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Szczegółowe postanowienia odnośnie wadium zawiera SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.brzegdolny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach