Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Spadek

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, Popiełuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (34)3664337 , fax. (34)3664337
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  Popiełuszki 4/6
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. (34)3664337, fax. (34)3664337
  REGON: 150309847
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzd.czest.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Spadek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac w czasie realizacji umowy będzie obejmował między innymi: - Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 35cm - jezdnia. - Mechaniczne wykonanie koryta na głębokości 20cm - chodnik. - Stabilizacja mieszanina popiołowo - żużlowo - cementową w-wa gr 10cm o Rm=2,5MPa - jezdnia. - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20cm - jezdnia. - Ława pod krawężniki betonowa z oporem. - Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm - chodnik. - Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm. - Chodniki z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płytka złota jesień D3. - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej. - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - Big Holland 25x25. - Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego (analogia kocie łby) - opaska przy budynku. - Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego (analogia kocie łby) - ul. Kozia. - Remont cząstkowy chodników z kostki 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. - Remont cząstkowy chodników z kostki bet. gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. - Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - beton asfaltowy AC 22P o uziarnieniu 0/22. - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6cm beton asfaltowy AC 16W o uziarnieniu 0/16. - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm beton asfaltowy AC 11S o uziarnieniu 0/11 wg WT-2 na bazie asfaltu PMB 45/80-55. - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka) - kocie łby. - Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych sanitarnych, deszczowej. - Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i zakup nowych. - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm - wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej - remont. - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm - wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej - remont. - Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500mm z osadnikiem bez syfonu. - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm w gotowym wykopie o głębokości 3m. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 120 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 3.2. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: brukarskie, operatora rozciełacza oraz operatora walca. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.) Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudnione były co najmniej 1 osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: - zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie specyfikacji - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, - przedłożenia zamawiającemu zgłoszeń ofert pracy przedstawionych powiatowemu urzędowi pracy, odpisu skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umów o pracę - w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy bezrobotnego), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób. W przypadku nie zatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia - za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a nie zatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 PLN).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy-Pzp: 1. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 3. Inne wymagane dokumenty: 1. DRUK OFERTA Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną. Załącznik nr 7 2. PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru - przedstawiciel Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą. 3. PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą. 4. ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW Zestawienie należy wypełnić, podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i w oryginale złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 8. 5. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. Załącznik nr 9. Złożyć wraz z ofertą. 6. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU Załącznik nr 10. Do wykorzystania w razie wglądu do dokumentacji przetargowej (nie należy załączać do oferty). 7. KOSZTORYSY OFERTOWE Należy przedłożyć kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej wraz z odrębnym wykazem czynników cenotwórczych (R, Kp, Z, M, S) wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, które powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione wraz z ofertą w dniu składania ofert. 8. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH Oświadczenie w zakresie klauzul społecznych należy podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i załączyć do oferty w oryginale. Załącznik nr 11 9. WZÓR UMOWY Stanowi załącznik nr 12 do siwz (nie należy załączać do oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach