Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Ratownictwa Gliwice (3)

Centrum Ratownictwa Gliwice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-121 Gliwice, Bolesława Śmiałego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 301 98 15, , fax. 32 301 98 14
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Ratownictwa Gliwice
  Bolesława Śmiałego 2B
  44-121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 301 98 15, , fax. 32 301 98 14
  REGON: 27772306300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.crg.gliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Ratownictwa Gliwice (3)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla Centrum Ratownictwa Gliwice (switch z wyposażeniem dodatkowym – 1 szt., ploter z wyposażeniem dodatkowym – 1 szt., drukarka laser kolor z wyposażeniem dodatkowym - 1 szt., komputer stacjonarny z wyposażeniem dodatkowym – 1 szt., monitor – 17 szt., komputer przenośny z wyposażeniem dodatkowym – 1 szt., firewall (klaster) – 2 szt., serwer – 1 szt.), a także zapewnienie udziału w szkoleniu dwóm pracownikom Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. wykaz sprzętu, oprogramowania oraz zakres tematyczny szkolenia - wraz z minimalnymi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji (SIWZ). Wyszczególniony w Załączniku nr 1 do SIWZ sprzęt i oprogramowanie należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować w siedzibie Centrum Ratownictwa Gliwice przy ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice. B. Wykonawca udzieli Zamawiającemu i jego następcom prawnym gwarancji jakości na dostarczony sprzęt, oprogramowanie i wykonane prace na okres nie krótszy niż 2 lata (24 miesiące) na następujących warunkach: B.1. Okres gwarancji jakości liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia - bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. B.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zagwarantować istnienie wyznaczonego punktu całodobowego kontaktu telefonicznego, faksowego, e-mailowego w celu zgłaszania wniosków o wykonanie usługi gwarancyjnej. Przyjmowanie zgłoszeń o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu dostarczonego sprzętu i zainstalowanego oprogramowania będzie dokonywane przez cały okres gwarancji jakości przy wykorzystaniu telefonu, faksu lub wiadomości e-mail. Każdorazowe zgłoszenie telefoniczne będzie potwierdzone faksem bądź mailem przez Użytkownika, tak szybko jak to tylko będzie możliwe na numer faksu, bądź adres e-mail podany w ofercie Wykonawcy. B.3. Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego i jego następców prawnych o każdorazowej zmianie adresu (siedziby), zmianie numeru telefonu i faksu lub adresu e-mail (punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych) pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej za zaniechania. W przypadku zaniechania powiadomień Zamawiającego i braku kontaktu Zamawiającego z Wykonawca – Zamawiający może zlecić usuniecie awarii/usterki, naprawę innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. B.4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej w terminie, Zamawiający może zlecić wykonanie takiej naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. B.5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i ryzyko usterki/awarii w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia przekazania zgłoszenia do punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń gwarancyjnych odbywać się będzie całodobowo przez cały okres gwarancji jakości. B.6. W sytuacji, w której wykonanie naprawy jest niemożliwe w terminie siedmiu dni od dnia przekazania zgłoszenia do punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych, Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje na własny koszt i ryzyko sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych niż sprzęt dostarczony w ramach niniejszego zamówienia. Na sprzęcie zastępczym, Wykonawca zainstaluje całość oprogramowania jaka była zainstalowana na sprzęcie zabranym do naprawy, w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji. B.7. Sprzęt zastępczy zostanie zainstalowany i skonfigurowany w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia przekazania zgłoszenia do punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych. B.8. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu i jego następcom prawnym gwarancji jakości na wymieniony sprzęt na warunkach określonych w specyfikacji. B.9. Okres gwarancji jakości równy jest okresowi rękojmi za wady. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego zawarta umowa stanowić będzie taki dokument, z zastrzeżeniem, że ewentualne postanowienia gwarancyjne zawarte w dokumencie nie mogą być mniej korzystne od minimalnych wymagań zawartych w niniejszej SIWZ. C. Szczególne warunki gwarancji: C.1. Dla sprzętu opisanego w pkt.7 Załącznika nr 1 do SIWZ – znak sprawy: CRG.321.3.2018 (tj. firewall – 2 szt. połączone w klaster) w trakcie trwania całego okresu gwarancji jakości Wykonawca musi zagwarantować możliwość uzyskania wsparcia technicznego w języku polskim, za pomocą telefonu i e-maila - od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00. W przypadku braku możliwości uzyskania ww. wsparcia technicznego Zamawiający może zlecić udzielenie wsparcia technicznego innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca musi zagwarantować uzyskanie i wykonanie bezpłatnych aktualizacji oprogramowania - firmware w oferowanym urządzeniu oraz wymianę uszkodzonych podzespołów w czasie trwania całego okresu gwarancji jakości. C.2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i ryzyko usterki/awarii w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni od dnia przekazania zgłoszenia do punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń gwarancyjnych odbywać się będzie całodobowo przez cały okres gwarancji jakości. C.3. W sytuacji, w której wykonanie naprawy jest niemożliwe w terminie dwóch dni od dnia przekazania zgłoszenia do punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych, Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje na własny koszt i ryzyko sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych niż sprzęt dostarczony w ramach niniejszego zamówienia. Na sprzęcie zastępczym, Wykonawca zainstaluje całość oprogramowania jaka była zainstalowana na sprzęcie zabranym do naprawy, w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji. C.4. Sprzęt zastępczy zostanie zainstalowany i skonfigurowany w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia przekazania zgłoszenia do punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych. C.5. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu i jego następcom prawnym gwarancji jakości na wymieniony sprzęt na warunkach określonych w specyfikacji. C.6. W przypadku wykonywania gwarancyjnej naprawy dysku twardego sprzętu opisanego w pkt. 4, 6, 8 Załącznika nr 1 do SIWZ (tj. komputer stacjonarny i komputer przenośny, serwer), dysk ten musi być naprawiany wyłącznie u Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego i/lub serwera ich dyski komputerowe muszą pozostać u Zamawiającego. D. Szczególne warunki gwarancji maja charakter uzupełniający w stosunku do warunków gwarancji określonych w literze B powyżej. Jednakże, w przypadku kolizji zapisów, maja one pierwszeństwo przed warunkami określonymi w literze B powyżej. E. Oferty zawierające okres gwarancji poniżej 2 lat (24 miesięcy) zostaną odrzucone jako nie odpowiadające treści SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania oferta, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należny wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 34 1050 1298 1000 0023 2978 8109, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w Sekretariacie Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice, pokój nr 123 (I piętro),
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3) - III.6).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach