Przetargi.pl
Usługi kremacji zwłok wraz z transportem

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 44109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2310031, 3350444 , fax. 322 310 032
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Usług Komunalnych
  ul. Strzelców Bytomskich
  44109 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2310031, 3350444, fax. 322 310 032
  REGON: 27104821200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kremacji zwłok wraz z transportem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych usług kremacji zwłok wraz z transportem zwłok do kremacji oraz dostarczeniem urny z prochami po skremowaniu zmarłego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 912) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Istotne warunki zamówienia: 1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zleci szacunkowo 500 usług kremacji. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z zachowaniem powagi i szacunku należnego zmarłym. 3. Usługa kremacji będzie wykonywana na podstawie jednostkowych zamówień wystawianych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca odbierze zwłoki do kremacji w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 5. Wykonawca dostarczy urnę z prochami w ciągu 24 godzin od odbioru zwłok do kremacji nie wliczając niedziel i świąt. 6. Miejscem odbioru zwłok do kremacji jest chłodnia domu przedpogrzebowego przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach. 7. Miejscem dostarczenia urny wraz z prochami jest Zakład Pogrzebowy MZUK przy ul. Raciborskiej 12 w Gliwicach. 8. Odbiór zwłok do kremacji i dostarczenie urn z prochami odbywać się będzie w godzinach od 6:00 do 18:00, oprócz niedziel i świąt, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 9. Zamawiający przekaże Wykonawcy 80 kartonowych trumien do kremacji. Po wyczerpaniu trumien od Zamawiającego Wykonawca będzie odbierał zwłoki do kremacji we własnej trumnie kremacyjnej. 10. Zamawiający wraz ze zwłokami do kremacji przekaże Wykonawcy: - urnę na prochy, - kserokopie aktu zgonu, - zgodę na kremację zwłok. 11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: - urnę z prochami opisaną imieniem i nazwiskiem zmarłego, - świadectwo kremacji, - fakturę VAT za wykonaną usługę. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* * - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98371120-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysiecy złotych 00/100), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopie dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach