Przetargi.pl
Remont dachu w budynku Internatu SOSWNiS w Raciborzu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących ogłasza przetarg

 • Adres: 47400 Racibórz, ul. Karola Miarki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4147334, 4152255, 4153001 , fax. 032 4147334, 4152255 w. 42
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
  ul. Karola Miarki 4
  47400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4147334, 4152255, 4153001, fax. 032 4147334, 4152255 w. 42
  REGON: 19307400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswnis.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu w budynku Internatu SOSWNiS w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu dachu na budynku Internatu, w tym: ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej, renowacja dachu przy użyciu papy termozgrzewalnej, naprawa fragmentów murków ogniowych, uzupełnienie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, naprawa instalacji odgromowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dziale III SIWZ, który zawiera przedmiar robót i specyfikację techniczną. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących prace dekarskie, objęte przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 zł. (Trzy tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna - dowód wniesienia wadium, tj. gwarancję/ poręczenie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach