Przetargi.pl
Przebudowa ul. Okrzei w Polanicy – Zdroju – etap I

GMINA POLANICA-ZDRÓJ ogłasza przetarg

 • Adres: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48-74 868-06-00
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA POLANICA-ZDRÓJ
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. +48-74 868-06-00
  REGON: 890717941
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Okrzei w Polanicy – Zdroju – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ul. Okrzei w Polanicy – Zdroju – etap I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium.1. Wniesienie wadium1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.2) Wadium może być wniesione w:1.1. pieniądzu;1.2. gwarancjach bankowych;1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Pekao S.A. o/Polanica-Zdrój nr rachunku 34 1240 3464 1111 0010 3997 8269 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr CRZP/17/2022 - Przebudowa ul. Okrzei w Polanicy – Zdroju – I etap”4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.8) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.9) Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.10) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.a) są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.a) ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert jest UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 500 000.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł)1.4. zdolności technicznej lub zawodowej tzn.a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: 4 zamówień polegających na zrealizowaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę, rozbudowę, przebudowę obiektów drogowych (chodniki, ścieżki, nawierzchnie drogowe) o wartości zamówień na kwotę minimum 450 000,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto łącznie. Zamówienia powinny być potwierdzone dokumentami podpisanymi przez inwestora, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej i prawidłowo ukończone.b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli ustanowi do kierowania pracami: Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymiw specjalności drogowej,Kierownik budowy musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa (i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby). Musi posiadać ww. uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach