Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA NA POTRZEBY COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA

COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa ogłasza przetarg

  • Adres: 59-220 Legnica, Sejmowa 5A
  • Województwo: dolnośląskie
  • Telefon/fax: tel.
  • Data zamieszczenia: 2022-09-23
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa
    Sejmowa 5A
    59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
    REGON: 390624793
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.collegiumwitelona.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA NA POTRZEBY COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy (dalej: „Uczelnia”) polegająca na wykonywaniu prac porządkowo-sprzątających wymienionych w cz. II Opisu przedmiotu zamówienia o określonej przez Zamawiającego częstotliwości. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób dostosowany do pracy Uczelni i niezakłócający jej funkcjonowania (Zamawiający wskazuje, że Uczelnia pracuje w godzinach 7.00-21.00, jednakże w sytuacji wystąpienia potrzeby świadczenia usługi poza wskazanymi godzinami, fakt ten zostanie ustalony z Wykonawcą). Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania czasu pracy pracowników do rozkładu zajęć w poszczególnych salach dydaktycznych Uczelni. 2. Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 15 osób, z których każda posiada doświadczenie w świadczeniu usługi sprzątania, w następującym podziale na obiekty:- budynek A – 6 osób- budynek C – 5 osób- budynek E – 2 osoby- budynek D – 2 osoby3. Zamawiający, niezależnie od wymogu określonego w pkt. 2, wymaga skierowania do realizacji zamówienia jednej osoby pełniącej funkcję Koordynatora, który w wymiarze 4 godzin dziennie (w przedziale godzinowym 7.00-15.00) będzie organizował i sprawował nadzór nad pracą wykonywaną przez osoby wskazane w pkt. 2 oraz nad jakością świadczonych usług. 4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu w okresie październik – czerwiec oraz 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w okresie lipiec-wrzesień.5. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca w celu prawidłowej realizacji zamówienia zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania czystości wszystkich powierzchni z zachowaniem częstotliwości wykonywania czynności określonych przez Zamawiającego dla każdego budynku. W przypadku czynności o określonej częstotliwości wykonywania jako „codziennie” Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania w stałej czystości pomieszczeń wewnętrznych Uczelni.6. W przypadku czynności wykonywanych w częstotliwości rocznej (tj. raz/dwa/trzy razy w roku) dokładny termin wykonania usługi Zamawiający uzgodni w porozumieniu z Wykonawcą. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w czasie realizacji zamówienia minimum 3 wielofunkcyjnymi urządzeniami czyszczącymi.8. Zamawiający wymaga zapewnienia i stosowania do wykonania zamówienia odpowiednich materiałów i profesjonalnych środków czyszczących o ustalonych standardach jakościowych, posiadających wymagane atesty, deklaracje zgodności, pozwolenia, wpis do odpowiednich rejestrów, dopuszczonych do stosowania na terenie obiektów oświatowych w Polsce. Wszelkie materiały, narzędzia i urządzenia oraz środki czystości niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny, z wyjątkiem dostarczanego przez Zamawiającego papieru toaletowego, mydła w płynie i ręczników papierowych.9. Wykonawca do wykonania zamówienia użyje środki czyszczące oraz narzędzia odpowiednie do czyszczonej powierzchni oraz rodzaju czyszczonych urządzeń/wyposażenia z zachowaniem należytej staranności.10. Do codziennych czynności pracowników Wykonawcy należy również wykonywanie doraźnych lub awaryjnych prac porządkowych, które wymagają bezzwłocznego podjęcia czynności przez personel Wykonawcy, zgłaszanych na bieżąco przez pracowników Zamawiającego (np. usunięcie powstałych zanieczyszczeń w toku dziennego funkcjonowania Uczelni, usunięcie zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie wypadkiem). 11. Zamawiający z uwagi na przerwę wakacyjną ograniczy zakres świadczonych usług w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.:a. Budynek A (ul. Sejmowa 5A) – o 50% miesięcznie;b. Budynek C (ul. Sejmowa 5C) – o 60% miesięcznie;c. Budynek D (ul. Sejmowa 5D) – o 70% miesięcznie;W tych miesiącach wynagrodzenie miesięczne za świadczenie usług w ww. budynkach będzie pomniejszone odpowiednio o 50%, 60%, 70%. 6. Zamawiający informuje, że ze względu na przerwę wakacyjną usługi stanowiące przedmiot umowy nie będą świadczone w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. w Budynku E przy ul. Sejmowej 5E. Za ten okres Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 13 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać przekazane w oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 98 1090 2066 0000 0001 1167 7915.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. Za wadium wniesione w terminie uważa się:1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę i godzinę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,2) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz – data przesłania dokumentu przez Platformę.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy.7. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz:1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego;2) musi wskazywać informacje pozwalające na identyfikację postępowania, którego dotyczy (np. nazwę i numer postępowania);3) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.8. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy dokonywać w formie określonej w ust. 3 oraz w sposób wskazany w ust. 5 pkt 2.
  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie, które obejmowało swym zakresem usługę o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych), realizowaną przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, polegającą na usłudze kompleksowego sprzątania pomieszczeń wykonywanej w sposób ciągły siedem dni w tygodniu w czynnych obiektach.UWAGI:(1) Jako jedno zamówienie należy rozumieć usługę realizowaną na podstawie jednej umowy.(2) Jeżeli wartość zamówienia została ustalona w obcej walucie, dla oceny spełnienia warunku udziału, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.(3) W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, które Wykonawca nadal wykonuje, wymagane jest, aby zrealizowany na dzień składania ofert zakres usługi (zamówienia) spełniał wymogi powyżej określonego warunku.(4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.(5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.(6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.(7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.(8) W przypadku, o którym mowa w pkt 7 Uwag, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.(9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów użyczających potencjału doświadczenia Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunku wskazanego w ust. 2 poprzez sumowanie doświadczenia podmiotów w sytuacji, gdy realizowana przez nie usługa nie spełnia w całości wymagań, o których mowa w ust. 2.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach