Przetargi.pl
Kwietne łąki (ogrody biocenotyczne) dla pszczołowatych na terenach gminnych w ramach programu Bartnicy Sudetów III

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzylesie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-530 Międzylesie, Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzylesie
  Tysiąclecia Państwa Polskiego
  57-530 Międzylesie, woj. dolnośląskie
  REGON: 931024008
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kwietne łąki (ogrody biocenotyczne) dla pszczołowatych na terenach gminnych w ramach programu Bartnicy Sudetów III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa urządzenia wraz z dostawą elementów wyposażenia 18 instalacji kwietnych łąk wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem.Szczegółowy zakres określony w dokumentacji stanowiącej zał. nr 12 SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł).2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 uPzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank Zachodni WBK S.A. o/ Bystrzyca Kłodzka nr rachunku: 85 1090 2297 0000 0001 1020 1455 W tytule przelewu należy wpisać tytuł: Wadium SA.270.12.2022”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert(decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Za spełnienie tego warunku, Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego na kwotę min. 10 000 zł2) zdolności technicznej lub zawodowej: Za spełnienie tego warunku, Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wykaże, że: a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotuumowy) co najmniej 1 dostawę i robotę o podobnym charakterze, tj. polegających na urządzaniu terenów zieleni wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury o wartości co najmniej 30 000 zł brutto;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach