Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”

Powiat Wołowski ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, Pl. Piastowski 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołowski
  Pl. Piastowski 2
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  REGON: 931934800
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”.2. W ramach realizacji projektu, głębokiej termomodernizacji zostanie podane 6 budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27: 1. Budynek A2. Budynek B3. Budynek D4. Budynek E5. Budynek F6. Budynek G1) Budynek A Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych: • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,• montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.• Wymiana okien zewnętrznych• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych• Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem• Wymiana drzwi zewnętrznych• Modernizacja instalacji oświetleniaPrace w zakresie kosztów niekwalifikowanych: • Montaż podnośnika schodowego ułatwiającego dostęp niepełnosprawnym• Montaż pochylni ułatwiającej dostęp dla niepełnosprawnych2) Budynek B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych: • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wymiana instalacji centralnego ogrzewania,• montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych B• Wymiana okien zewnętrznych• Wymiana drzwi zewnętrznych• Modernizacja instalacji oświetlenia• Montaż instalacji fotowoltaicznej3) Budynek D Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych: • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana instalacji centralnego ogrzewania, • montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.• Wymiana okien zewnętrznych• Ocieplenie stropodachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych• Wymiana drzwi zewnętrznych• Modernizacja instalacji oświetlenia• Montaż instalacji fotowoltaicznejPrace w zakresie kosztów niekwalifikowanych: • Montaż pochylni ułatwiającej dostęp dla niepełnosprawnych4) Budynek E Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych: • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana instalacji centralnego ogrzewania, • montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.• Wymiana okien zewnętrznych• Wymiana drzwi zewnętrznych• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych• Modernizacja instalacji oświetlenia• Montaż instalacji fotowoltaicznej5) Budynek F Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych: • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana instalacji centralnego ogrzewania, • montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.• Wymiana okien zewnętrznych• Ocieplenie stropodachu• Wymiana drzwi zewnętrznych• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych• Modernizacja instalacji oświetlenia• Montaż instalacji fotowoltaicznej6) Budynek G Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych: • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,• montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.• Ocieplenie stropodachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych• Wymiana drzwi zewnętrznych• Modernizacja instalacji oświetlenia• Montaż instalacji fotowoltaicznej3. Zakres zamówienia został wskazany w Programie Funkcjonalno –Użytkowym (Załącznik nr 1 do SWZ) i obejmuje w szczególności:1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa i określonej w PFU wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień pozwoleń, opinii i decyzji niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza: decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 2) Wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1) i zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującego w momencie ich realizacji, robót budowlanych wraz z pełnym zakresem: robót towarzyszących, wymaganych prób i sprawdzeń i prac porządkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed terminem składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, wadium w wysokości 48 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy).2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust.7 ustawy Pzp, tj.:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2.1-4 2.4 powyżej:1) Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej;2) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w 98 ust. 6 ustawy Pzp.4. Wadium:1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej;2) musi wskazywać Zamawiającego, jako beneficjenta wadium oraz nazwę i numer postępowania;3) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia;5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów11 9583 1022 0100 04472001 0004
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);b) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie2 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie lub termomodernizacji czynnego budynku/budynków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2.500 m2 (powierzchnia dotyczy łącznej powierzchni budynków, które były realizowane w ramach jednego zamówienia), w tym jedną zrealizowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:• co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 5-letnie (60-miesięczne) doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,• co najmniej 1 osobą, przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiska kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych.• co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiska kierownika budowy lub kierownika robót.• co najmniej 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno –budowlanej, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, liczonym od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.• co najmniej 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu liczonym od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.• co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta instalacji elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu liczonym od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach