Przetargi.pl
Przebudowa ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 63-460 Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7621520 , fax. 062 7621593
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  ul. Ostrowska 8 8
  63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7621520, fax. 062 7621593
  REGON: 25085542300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweskalmierzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna oraz kosztorys ślepy dołączony do niniejszej specyfikacji dotyczące: Wykonania przebudowy drogi gminnej ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach. W ramach przedsięwzięcia projektuje się przebudowę w/w ulicy poprzez ułożenie nowej warstwy nawierzchni z masy asfaltowej z wcześniejszą przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej o ile zajdzie taka potrzeba, wymianą krawężników oraz nawierzchni chodników i wjazdów. Długość odcinka do przebudowy wynosi 232,45 m. Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się następująco: a/ powierzchnia nawierzchni bitumicznej = 1.198,75 m2, b/ powierzchnia chodników kostki brukowej bet. gr. 6 cm= 410,00 m2,c/ powierzchnia chodników z dopuszczeniem postoju z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej= 54,00 m2,d/ powierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej, gr. 8 cm = 112,50 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452333208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców przed terminem składania ofert - ustala się wadium w wysokości 4.000,0 zł słownoie : cztery tysiace złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noweskalmierzyce.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach