Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w Miedzianowie - od parku w lewo

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 63-460 Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7621520 , fax. 062 7621593
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  ul. Ostrowska 8 8
  63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7621520, fax. 062 7621593
  REGON: 25085542300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweskalmierzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w Miedzianowie - od parku w lewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stan projektowany Projektuje się przebudowę drogi w miejscu istniejącego przebiegu pasa drogowego. Odcinek od skrzyżowania z drogą gminną dz. 331 do końca zabudowy w km 0+694 Układ jezdni pokazano na planie sytuacyjnym. Lokalizacja punktów osi trasy pokazano na planie sytuacyjnym. Parametry techniczne -klasa techniczna D dojazdowa) -kategoria ruchu KR 2 -szerokość jezdni 4.0 m. o przekroju drogowym, szerokość podbudowy 4,5m -szerokość poboczy do 0,5m umocnione kruszywem łamanym -nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego AC 11S 50/70) gr. 5cm warstwa ścieralna, wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 -podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie mieszanki 0/63 o grubości 18cm warstwa dolna z mieszanki 0/31,5 grubości 5 cm warstwa górna -pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe. -rowy przydrożne obustronne z przepustami fi 400 pod wjazdami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452333208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców przed terminem składania ofert - ustala się wadium w wysokości: 6.000,00 zł słownie: sześć tysięcy zł 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noweskalmierzyce.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach