Przetargi.pl
Remont bloku kuchennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka ogłasza przetarg

 • Adres: 64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 53 88 592, 53 88 489 , fax. 0-65 53 88 489
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka
  pl. Zamkowy 2 2
  64-130 Rydzyna, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 53 88 592, 53 88 489, fax. 0-65 53 88 489
  REGON: 00023021400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont bloku kuchennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont bloku kuchennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie. Blok kuchenny to parter, piętro korytarz i klatka schodowa. Roboty obejmują wykonanie demontażu elementów budowlanych i wyposażenia, wymianie instalacji elektrycznej z osprzętem, robót malarskich ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża, roboty dotyczące instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej wentylacyjnej i gazowej. 2. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią przedmiary robót jako załączniki nr 8, 9 i 10 niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach