Przetargi.pl
Świadczenie usługi w zakresie oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego dotyczących prac doktorskich wpisujących się w kierunki strategiczne dla Wielkopolski, w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-537 Poznań, ul. Kościelna 37
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8463819 , fax. 61 8463820
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  ul. Kościelna 37 37
  60-537 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8463819, fax. 61 8463820
  REGON: 63976996400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w zakresie oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego dotyczących prac doktorskich wpisujących się w kierunki strategiczne dla Wielkopolski, w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie oceny merytorycznej 410 Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego, złożonych w ramach projektu systemowego WUP w Poznaniu pt. Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski, Poddziałanie 8.2.2 PO KL. Projekt skierowany jest do doktorantów spełniających łącznie trzy kryteria. Po pierwsze doktoranci muszą kształcić się w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań, posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a także mającej siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego lub posiadać wszczęty przewód doktorski w takiej jednostce. Po drugie muszą kształcić się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych SMT - zakres kierunków SMT określany jest na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97 oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020. Ostatnim kryterium jest nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi badań prowadzonych w związku z rozpoczęciem bądź kontynuacją nauki na studiach doktoranckich. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części, z których każda stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia: Część 1 - Ocena Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego przez ekspertów z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych, Ocena Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego, dokonywana będzie przez minimum 8 ekspertów z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych. Liczba wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego przekazana Wykonawcy do oceny - maksymalnie 250, minimalnie 200. Część 2 - Ocena Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego przez ekspertów z obszaru nauk technologicznych. Ocena Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego, dokonywana będzie przez minimum 6 ekspertów z obszaru nauk technologicznych. Liczba wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego przekazana Wykonawcy do oceny - maksymalnie 190, minimalnie 152. Zakres merytoryczny każdej części jest taki sam.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 734300005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wup.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach