Przetargi.pl
Przebudowa ul. Gen. Wł. Sikorskiego na odcinku od ul. Geodetów do Alei Marszałka J. Piłsudskiego w Wyszkowie poprzez wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej

Gmina Wyszków ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7424201 , fax. 029 7424209
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wyszków
  Aleja Róż 2 2
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 029 7424201, fax. 029 7424209
  REGON: 00052493800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Gen. Wł. Sikorskiego na odcinku od ul. Geodetów do Alei Marszałka J. Piłsudskiego w Wyszkowie poprzez wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Roboty rozbiórkowe. 2. Wycinka drzew z karczowaniem korzeni i oczyszczeniem terenu (materiał z wycinki i karczowania wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie) - 14szt. 3. Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typ Holland, bezfazowej, kolor czerwony na ciągu rowerowym - pow. 753,85m2, kolor szary na ciągu pieszym - pow. 588,57m2) na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych 0-31,5mmgr. 10cm - 1.342,42m2; 4. Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej bezfazowej betonowej gr. 8cm (typ Holland, kolor grafitowy) na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 15cm - 51,94m2; 5. Wykonanie zjazdów publicznych z kostki brukowej bezfazowej betonowej gr. 8cm (typ Holland, kolor grafitowy) na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 20cm - 88,51m2; 6. Okrawężnikowanie: a) krawężniki betonowe 20x30cm - 47,12m; b) krawężniki betonowe 15x30cm - 140,78m; c) krawężniki betonowe 12x25cm - 38,20m; d) obrzeża betonowe 8x30 - 703,32m; e) ława betonowa - 44,05m3; 7. Humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawą - 623,62m2; 8. Regulacja pionowa studzienek - 14szt.; 9. Stała organizacja ruchu: a) oznakowanie pionowe - 4szt.; b) oznakowanie poziome (metoda chemoutwardzalna grubowarstwowa) - 98,91m2; Szczegółowy zakres robót określają przedmiar robót i dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie nr rachunku bankowego 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Zamawiającego pok. 145 wraz z ofertą. Oryginał Gwarancji można dołączyć w jednej kopercie wraz z ofertą. Zaleca się, aby został dołączony oddzielnie do oferty. Oryginał zostanie zwrócony zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tejże ustawy, lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowy i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. W przypadku załączenia do oferty oryginału wadium złożonego w formie gwarancji Zamawiający zwróci kopię wadium Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wyszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach