Przetargi.pl
Rewitalizacja Parku Briggsów - przebudowa oświetlenia w Markach

Urząd Miasta Marki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-270 Marki, al. J. Piłsudskiego 95
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7811003 w. 118 , fax. 7811378
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Marki
  al. J. Piłsudskiego 95 95
  05-270 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 7811003 w. 118, fax. 7811378
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Parku Briggsów - przebudowa oświetlenia w Markach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oświetlenia oraz budowa przyłącza kablowego do kina letniego w Parku krajobrazowym w Markach przy Al. Piłsudskiego 96 wpisanym do rejestru zabytków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie i przedmiarze robót, a wymagania w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ilekroć w dokumentacji projektowej podano producenta wyrobów lub materiałów oznacza to, że wymaga się bezwzględnie zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Oznacza to możliwość wyboru dowolnego dostawcy lub producenta z zachowaniem powyższych wymogów. Zamawiający preferuje zastosowanie lamp oświetleniowych wskazanych w załączniku nr 11 lub równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452310005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.marki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach