Przetargi.pl
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju

Gmina Sędziszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-340 Sędziszów, Dworcowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3811127 , , fax. 413 811 131
 • Data zamieszczenia: 2020-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów
  Dworcowa 20
  28-340 Sędziszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3811127 , , fax. 413 811 131
  REGON: 29100985700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju” 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakres prac obejmuje roboty budowlane polegające m.in. na: Wymianie instalacji wod – kan, c.o. Wymianie instalacji elektrycznej i osprzętu Przebudowa ścianek działowych Skucie i wykonanie nowych tynków oraz posadzek Malowanie oraz montaż stolarki Montaż instalacji fotowoltaicznej Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) Projektem 2) Przedmiarem robót 3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zwaną w dalszej treści umowy STWiOR 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi w sposób szczególny zabezpieczyć teren wykonywania robót przed dostępem osób trzecich, udostępnić do bezkolizyjnego użytkowania ciągi piesze i jezdne, prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z zapisami SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach