Przetargi.pl
Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia .

Urząd Miejski w Sulęcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 553 601 , fax. 957 552 122
 • Data zamieszczenia: 2019-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Sulęcinie
  ul. Lipowa 18
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 957 553 601, fax. 957 552 122
  REGON: 52617900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. ETAP I W etapie I należy wykonać: • przebudowę i rozbudowę budynku głównego z salą sportową wraz ze wszystkimi instalacjami zewnętrznymi (budynek 1A, 1B); • przebudowę budynku zaplecza klubowego wraz ze wszystkimi instalacjami zewnętrznymi (budynek 2); • remont muszli koncertowej; • przebudowę wiaty rekreacyjnej z nadbudową zadaszenia; • remont, przebudowę i budowę schodów terenowych i murów oporowych oraz rozbiórkę istniejących schodów terenowych; • budowę wiaty śmietnikowej; • naprawę słupów historycznej bramy wjazdowej; II. ETAP Ia W etapie Ia należy wykonać: • budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania sieci dla etapu Ia; • budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania sieci dla etapu Ia; • budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania sieci dla etapu Ia wraz z niezbędnym odtworzeniem istniejącej nawierzchni; • budowę zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zasilającej budynek klubowy; • budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej budynek główny, budynek klubowy oraz wiatę rekreacyjną wraz z niezbędnym odtworzeniem istniejącej nawierzchni; • roboty rozbiórkowe w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania terenu – rozbiórki dla etapu Ia; • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania terenu – plansza drogowa dla etapu Ia. Uwaga! Dokumentacja projektowa obejmuje Etap I, Ia oraz Etap II. Postępowanie dotyczy Etapów I i Ia, które zostały opisane powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wymagane wadium 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wykaz oświadczeń jakie wykonawca składa w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów, o których mowa w pkt. 5.1. niniejszej SIWZ Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.2 niniejszej SIWZ, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 6.4.1. i 6.4.2. SIWZ 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach oraz części zamówienia, która zostanie im powierzona w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.6.4.1. SIWZ. - Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą. 1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3. Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt.6.4.1 SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4. Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt. 6.4.2 SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 6 do SIWZ (załączyć w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). 6. Dowód wniesienia wadium (zgodnie z punktem 11). - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,– wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach