Przetargi.pl
„Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 333/86 i 333/111 w miejscowości Cibórz”

Gmina Skąpe ogłasza przetarg

 • Adres: 66-213 Skąpe, Skąpe
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3419213 w. 22 , fax. 683 419 180
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skąpe
  Skąpe 65
  66-213 Skąpe, woj. lubuskie
  tel. 068 3419213 w. 22, fax. 683 419 180
  REGON: 97077050500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skape.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 333/86 i 333/111 w miejscowości Cibórz”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 333/86 i 333/111 w miejscowości Cibórz”, przyjętego do realizacji Przez Gminę Skąpe w części (dz. ewid. nr 333/86) od Województwa Lubuskiego Uchwałą XXI/176/2020 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2020r., zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją projektową. 2.Prace będą dotyczyły terenu na dz. ewid. nr 333/86 i 333/111 w miejscowości Cibórz, obręb 0004 Międzylesie, Gmina Skąpe. 3.W ramach przedmiotu umowy jw. w zakresie II etapu przewiduje się do wykonania roboty budowlane m.in.: 1)roboty pomiarowe, 2)projekt czasowej organizacji ruchu, 3)roboty rozbiórkowe, 4)roboty ziemne, 5)obramowanie chodników, 6)nawierzchnie, 7)roboty wykończeniowe. 4.Orientacyjne powierzchnie utwardzone do wykonania: 1)Odcinek nr 1 - dz. ewid. nr 333/86, chodnik przy drodze wewnętrznej od budynku nr 12 do ronda a następnie w lewo do granicy działek 333/86 i 333/111 2)Odcinek nr 2 - dz. ewid. nr 333/111, chodnik przy drodze wewnętrznej od skrzyżowania przy budynku nr 31 do budynku nr 28C/1 – przyległa dz. ewid. nr 333/22 3)Odcinek nr 3 - dz. ewid. nr 333/111, chodnik przy drodze wewnętrznej od budynku nr 28C/1 do budynku nr 28F/2 5.Wszystkie materiały zastosowane przy inwestycji przez Wykonawcę muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 6.Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy będzie obejmował wszystkie prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową, jak również umową z Wykonawcą. 7.Szczegółowy zakres prac do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, w tym w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarze robót. 8.W zakresie obowiązków wykonawcy będzie m. in: wykonanie wskazanych w dokumentacji elementów robót, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, jak również przestrzeganie zapisów decyzji, uzgodnień, warunków, zatwierdzeń, ustaleń itp., uzyskanych przez Inwestora w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia. 9.Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez IDEO Joanna Szarłowicz, ul. Moniuszki 18a/39, 65-409 Zielona Góra, oraz zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót z dnia 19.06.2020 r 10. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie koszty: a) wywiezienia i utylizacji materiałów odpadowych, rozbiórkowych, gruzu z terenu budowy – w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, b) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem nawierzchni, w szczególności uszkodzonych wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego poza terenem budowy, c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: -zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, -zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. d) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii oraz zrzutu ścieków. e) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń i ich aktualizacji oraz dopełnienia obowiązków/warunków/wymagań i koszty wynikające z wszelkich wydanych dla przedsięwzięcia decyzji/uzgodnień/zatwierdzeń, wykonania dokumentacji i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego, przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą, itp. 11.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania – obowiązującym przy realizacji zadania będzie rozliczenie kosztorysowe inwestycji, zgodnie z technologią robót oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 12.Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania zostały ujęte w budżecie Gminy Skąpe na rok 2020 . 13.Wartość oferty na wykonanie inwestycji Wykonawca określi według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 14.Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia zaakceptowanego przez Zamawiającego: harmonogramu rzeczowo- finansowego w układzie tabeli elementów rozliczeniowych, zgodnie z wzorem kosztorysu ofertowego Zamawiającego, będącego podstawą do wypłaty należnego wynagrodzenia, który będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca powinien uwzględnić przy ustalaniu harmonogramu tryb pracy szkoły w odniesieniu do koniecznych do wykonania robót budowlanych. 15.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. 16.Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 17.Podane w SIWZ oraz dokumentacji nazwy urządzeń, materiałów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są propozycją autorów dokumentacji i nie stanowią rozwiązań wiążących z punktu widzenia ustawy PZP, a służą jedynie określeniu standardu, gdzie ostatecznie dobrane materiały i urządzenia nie mogą posiadać charakterystycznych parametrów technicznych niższych niż przyjęte i opisane w dokumentacji - należy je czytać z dopiskiem „lub równoważne”. 18.W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, w przedmiarach oraz w STWiORB, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 19.Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji jw., jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 20.Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w tym zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 21.Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 22.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 23.Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych oraz innych. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały budowlane i inne elementy mienia z rozbiórki. 24.Po zakończeniu robót, ale przed odbiorem końcowym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót lub określonego dokumentacją projektową przedsięwzięcia. 25.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, przez okres (zgodnie z deklaracją w ofercie): 36, 48 lub 60 miesięcy, od daty odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 26.Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ, Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przy uwzględnieniu pozycji wynikających z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. 27.Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu dziennik budowy, protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację geodezyjną powykonawczą dotyczącą wykonanych robót budowlanych oraz wszelką inną niezbędną dokumentację budowy. 28.Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia wad.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), na warunkach opisanych w rozdz. IX SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 3.Formularz Oferty wg zał. nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym wg zał.12 do SIWZ. 4.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 6.Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach