Przetargi.pl
Dostawa łączników do sterylnego łączenia drenów wraz z najmem zgrzewarki zapasowej (back-up).

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  Zyty 21
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
  REGON: 00029193100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa łączników do sterylnego łączenia drenów wraz z najmem zgrzewarki zapasowej (back-up).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa łączników do sterylnego łączenia drenów wraz z najmem zgrzewarki zapasowej (back-up). 2 Wymagania dotyczące łączników do sterylnego łączenia drenów. 2.1 Zamawiający wymaga, aby oferowane łączniki do sterylnego łączenia drenów współpracowały z posiadaną przez Zamawiającego linią technologiczną firmy Terumo. 2.2 Wymagana ilość łączników do sterylnego łączenia drenów – 60 000 szt. .2.3 Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji dostaw oraz gwarancji określono w Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Wymagania dotyczące zapasowej zgrzewarki do sterylnego łączenia drenów (back-up). 3.1 Zgrzewarka do sterylnego łączenia drenów PCV, stacjonarna. 3.2 Data produkcji urządzenia – powyżej 2012 roku. 3.3 Zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów przy pojemnikach do pobierania i preparatyki, wypełnionych krwią i pustych. 3.4 Możliwość zgrzewania drenów o różnej grubości tworzywa i średnicy. 3.5 Możliwość zgrzewania drenów przy użyciu nożyków, jednorazowych dla każdego cyklu zgrzewania, załadowanych w kasecie z możliwością automatycznej wymiany po każdym cyklu. 3.6 Wyświetlacz LCD wyświetlający informacje o stanie pracy urządzenia, komunikaty postępowania dla operatora oraz występujące błędy. 3.7 Sygnalizacja dźwiękowa sygnalizująca stan zakończenia procesu zgrzewania oraz wywołane błędy w czasie zgrzewania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach