Przetargi.pl
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie

Gmina Dąbie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-615 Dąbie, ul. Szeroka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 888 60 01, , fax. 68 888 60 26
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbie
  ul. Szeroka 4
  66-615 Dąbie, woj. lubuskie
  tel. 68 888 60 01, , fax. 68 888 60 26
  REGON: 53938300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa stacji zlewczej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Pławiu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w m. Połupin. 2) Zamówienie zostało podzielone na 2 części: a) Część 1 - Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pław b) Część 2 - Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie 3) Na przedmiot zamówienia składa się: a) opracowanie dokumentacji projektowej: - Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1935 ze zm. ), - Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego po przekazaniu pełnomocnictwa wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, opinie, ekspertyzy , badania i inne niezbędne uzgodnienia do uzyskania stosownego pozwolenia na budowę, umożliwiające rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. - Dla uzupełnienia i uszczegółowienia projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym dla realizacji robót budowlanych i sporządzenia innych opracowań prawem wymaganych, Wykonawca opracuje projekt wykonawczy , który zarówno jak i projekt budowlany podlega zaopiniowaniu przez Zamawiającego . - Opracowanie map do celów projektowych; b) budowa stacji zlewczej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Pławiu wraz z niezbędną infrastrukturą, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscu istniejącej stacji ujęcia wody w m. Połupin. Szczegółowy zakres prac został opisany w Programach Funkcjonalno – Użytkowych opracowanych dla poszczególnych części. • Część 1 - Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pław, • Część 2 - Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie. 4) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu przyszłej budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Ze względu na znaczenie i położenie terenu budowy zalecane jest każdorazowo poinformowanie Zamawiającego o terminie planowanej wizji lokalnej . Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi w pełni przyszły Wykonawca robót budowlanych .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach