Przetargi.pl
Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Stara Słupia oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Słupia

Gmina Nowa Słupia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-006 Nowa Słupia, ul. Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 177 138
 • Data zamieszczenia: 2021-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Słupia
  ul. Rynek 15
  26-006 Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 177 138
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Stara Słupia oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Słupia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Stara Słupia oraz budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na ternie gminy Nowa Słupia. Przedmiot zamówienia został podzielny na 3 zadania: Zadanie 1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Stara Słupia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną tj: wewnętrzny układ kanalizacji deszczowej, wewnętrzna, między obiektowa kanalizacja sanitarna, wewnętrzne linie zasilające, oświetlenie zewnętrzne, mury oporowe przy zbiornikach oraz elementami zagospodarowania terenu wraz z rozbiórką istniejących obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia (gmina Nowa Słupia, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie). W ramach realizacji inwestycji przewiduje się: - budowę oczyszczalni ścieków na działkach o numerach ewidencyjnych 180/1, 178/1, 175/1. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qśr =631 m3/dobę (RLM = 4207) wraz z infrastrukturą techniczną. Budowę oczyszczalni należy zrealizować w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków MBR= HYBRYD (Membrane Biological Reaktor) – technologię opartą na mikrofiltracji membranowej. Jest to technologia niskoobciążonego osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu i redukcją związków biogennych. Budowa oczyszczalni ścieków zapewni wysokoefektywne oczyszczanie ścieków dopływających siecią kanalizacyjną z miejscowości Nowa Słupia, Stara Słupia, Jeleniów, Dębniak, Hucisko, Mirocice, Trzcianka, Milanowska Wólka i pozwoli na skuteczne oczyszczenie ścieków. Inwestor dopuszcza zastosowanie technologii o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych jakie zawarte są w dokumentacji technicznej oraz dostawę systemu od innego producenta. Wszelkie koszty wprowadzonych zmian ponosi Wykonawca. Zadanie 2. 2.1 Budowa sieci wodociągowej w msc. Bartoszowiny. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartoszowiny, gmina Nowa Słupia. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE klasy 100 szereg SDR 11 PN 16 o średnicy dz=110mm, en=10mm, długość rur L= 66,30m. Łączenie rur i kształtek PE metodą zgrzewania czołowego. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać wymogów producenta rur. Ponadto zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać: · hydrant nadziemny ppoż. DN80 zamontowany na kolanie dwukołnierzowym ze stopką, z zasuwami odcinającymi DN80 -1kpl. · zasuwy domowe na odejściach pod przyłącza DN5-żeliwo sferoidalne kołnierzowe - 3kpl. · trójnik PE redukcyjny doczołowy z odejściem kołnierzowym Ø110/50 mm -3kpl. 2.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Serwis. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur i kształtek PE klasy 100 szereg SDR 11 PN 16 o średnicy dz=125mm, en=11,4mm, długość rur L=316,29m. Łączenie rur i kształtek PE metodą zgrzewania doczołowego. Na przewodzie wodociągowym zaprojektowano: · zasuwy liniowe żeliwo sferoidalne kołnierzowe DN100 z miękkim uszczelnieniem -1kpl. · Hydranty nadziemne ppoż. DN80 zamontowany na kolanie dwukołnierzowym ze stopką, z zasuwami odcinającymi DN80 -3kpl. · zasuwy domowe na odejściach pod przyłącza DN50 żeliwo sferoidalne kołnierzowe -2kpl. · trójnik PE redukcyjny doczołowy z odejściem kołnierzowym Ø125/50 mm -2kpl. Miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej z rur Ø110 PVC zaprojektowano na działce nr ewid. 38 obręb 0014 Serwis. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 366,06m rur jednorodnych o ściance litej PVC Ø200mm, en=5,9mm typu ciężkiego SN8. Spadki kanałów przyjęto zakładając dla rurociągów ᶲ200mm minimalny spadek 0,5%. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 13 studni kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność – studzienki oznaczone od S1 do S13, jako studzienki włazowe Ø1200 lub 1000 mm. Projektowaną kanalizację sanitarną należy włączyć do projektowanej studni kanalizacyjnej na kanale Ø200mm na działce nr ewid. 87 obręb 0014 Serwis. Istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej Ø200mm od studni Sisnt. O rzędnych 247,33/245,36 do projektowanej studni S1 o długości L=37,31m należy przebudować zmieniając spadek kanału na i=0,5%. 2.1 Budowa sieci wodociągowej w msc. Bartoszowiny. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartoszowiny, gmina Nowa Słupia. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE klasy 100 szereg SDR 11 PN 16 o średnicy dz=110mm, en=10mm, długość rur L= 66,30m. Łączenie rur i kształtek PE metodą zgrzewania czołowego. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać wymogów producenta rur. Ponadto zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać: · hydrant nadziemny ppoż. DN80 zamontowany na kolanie dwukołnierzowym ze stopką, z zasuwami odcinającymi DN80 -1kpl. · zasuwy domowe na odejściach pod przyłącza DN5-żeliwo sferoidalne kołnierzowe - 3kpl. · trójnik PE redukcyjny doczołowy z odejściem kołnierzowym Ø110/50 mm -3kpl. 2.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Serwis. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur i kształtek PE klasy 100 szereg SDR 11 PN 16 o średnicy dz=125mm, en=11,4mm, długość rur L=316,29m. Łączenie rur i kształtek PE metodą zgrzewania doczołowego. Na przewodzie wodociągowym zaprojektowano: · zasuwy liniowe żeliwo sferoidalne kołnierzowe DN100 z miękkim uszczelnieniem -1kpl. · Hydranty nadziemne ppoż. DN80 zamontowany na kolanie dwukołnierzowym ze stopką, z zasuwami odcinającymi DN80 -3kpl. · zasuwy domowe na odejściach pod przyłącza DN50 żeliwo sferoidalne kołnierzowe -2kpl. · trójnik PE redukcyjny doczołowy z odejściem kołnierzowym Ø125/50 mm -2kpl. Miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej z rur Ø110 PVC zaprojektowano na działce nr ewid. 38 obręb 0014 Serwis. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 366,06m rur jednorodnych o ściance litej PVC Ø200mm, en=5,9mm typu ciężkiego SN8. Spadki kanałów przyjęto zakładając dla rurociągów ᶲ200mm minimalny spadek 0,5%. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 13 studni kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność – studzienki oznaczone od S1 do S13, jako studzienki włazowe Ø1200 lub 1000 mm. Projektowaną kanalizację sanitarną należy włączyć do projektowanej studni kanalizacyjnej na kanale Ø200mm na działce nr ewid. 87 obręb 0014 Serwis. Istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej Ø200mm od studni Sisnt. O rzędnych 247,33/245,36 do projektowanej studni S1 o długości L=37,31m należy przebudować zmieniając spadek kanału na i=0,5%. Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Rudki. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudki, gmina Nowa Słupia na działkach 577/6,572/2,579/3,209/16,209/5,209/7,209/9,209/11,209/12, 209/13,209/14. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE klasy 100 szereg SDR 11PN 16 o średnicy dz=125mm, en=11,4mm, długość rur L=253,10m. Łączenie rur i kształtek PE metodą zgrzewania czołowego. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona będzie do istniejącej studni kanalizacyjnej na kanale sanitarnym Ø250mm oznaczonej na planie zagospodarowania terenu symbolem Si. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 261.5m z rur jednorodnych o ściance litej PVC Ø200mm, en=5,9mm typu ciężkiego SN8. Spadki kanałów przyjęto zakładając dla rurociągów ᶲ200mm minimalny spadek 0,5%. Na trasie kanału zaprojektowano 9 typowych studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø1200mm. Studnie kanalizacyjne na kanale sanitarnym projektuje się, jako kompletne studnie rewizyjne betonowe z gotowych prefabrykatów z betonu o odpowiedniej wytrzymałości klasy C 45/55,wodoszczelności W-8, nasiąkliwości poniżej 5% i mrozoodporności F150, z zamontowanymi przejściami szczelnymi i stopniami oraz z prefabrykowanym dnem studni z zabudowaną kinetą dostosowaną do średnicy kanałów dopływowych oraz kąta ich łączenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach