Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków

Gmina Wasilków ogłasza przetarg

 • Adres: 16-010 Wasilków, Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 71-85-400 wewn. 022, , fax. 857 185 700
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wasilków
  Białostocka 7
  16-010 Wasilków, woj. podlaskie
  tel. 085 71-85-400 wewn. 022, , fax. 857 185 700
  REGON: 050659183
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasilkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot Zamówienia obejmuje remont nawierzchni bitumicznej oraz istniejących zatok autobusowych w m. Wasilków w ciągu ul. Białostockiej na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków, wraz z remontem chodnika po stronie lewej. Robota budowlana oprócz powyższych elementów zagospodarowania terenu, przewiduje wykonanie doświetlenia dwóch istniejących przejść dla pieszych oraz dwóch przystanków autobusowych, zlokalizowanych poza terenem zurbanizowanym, tj. w km 0+807 i 0+927. Oświetlenie winno zostać wykonane jako punkty świetlne o niezależnym zasilaniu systemem wiatrowo-słonecznym. Przy ww. przystankach należy wyremontować również nawierzchnie peronów dla podróżnych. Ogóle informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: - odcinek przewidziany do remontu nawierzchni bitumicznej - 2010,0 m; - szerokość remontowanej nawierzchni - od 7,0 m do 12,2 m; - długość remontowanych chodników - 409,4 m; - powierzchnia remontowanych chodników - ok 1153,0 m2; - remontowane zatoki autobusowe - 2 szt.; - powierzchnia remontowanych zatok autobusowych - ok 342 m2; - remont peronów przy przystankach autobusowych - 2 szt.; - powierzchnia peronów - ok. 52,0 m; - punkty świetlne (doświetlenie przystanków i przejść dla pieszych) - 6 szt.; - powierzchnia uzupełnienia poboczy - ok. 5000,0 m2. 2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 0/100 PLN.). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego tj. Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004. 4) Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 5) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ………….r. – do dnia ………………..r.”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 7) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 8) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy (wzór – zał. nr 3 do SIWZ); b) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru). UWAGA !: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach