Przetargi.pl
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Przerośl od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Gmina Przerośl ogłasza przetarg

 • Adres: 16427 Przerośl, Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 691 019 , fax. 875 691 019
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przerośl
  Rynek 2
  16427 Przerośl, woj. podlaskie
  tel. 875 691 019, fax. 875 691 019
  REGON: 79067091200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przerosl.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Przerośl od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Zamówienie dotyczy odśnieżania pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami oraz usuwania śliskości zimowej nawierzchni dróg gminnych i dróg dojazdowych na terenie gminy Przerośl o długości ok. 100 km. Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania od 3,0 metra do 5,0 metrów (w przypadku szerszego pasa drogowego) oraz zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 500 metrów jedna od drugiej oraz w miejscach zawiewanych do poszerzenia odśnieżania. Przy zwalczaniu śliskości zimowej piaskarką Zamawiający zabezpieczy materiał tj. (piasek z solą ) we własnym zakresie. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyżej zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. Informacje dodatkowe: Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelki informacje konieczne do przygotowania oferty. 3.3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia pracy na każde żądanie (telefoniczne) przez zamawiającego. Drogi, którymi dowożone są dzieci do szkoły winne być odśnieżane w pierwszej kolejności. Usuwanie śliskości nawierzchni - po uzgodnieniu z Zamawiającym. Kolejność odśnieżania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pracy sprzętu przy wykonywaniu odśnieżania, która musi być potwierdzana przez Zamawiającego, lub właściwego sołtysa lub radnego gminy w imieniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest też do codziennego składania relacji o ilości dróg odśnieżonych po zakończeniu odśnieżania. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Cena za odśnieżanie oraz za usuwanie śliskości zimowej liczona jest od kilometra. Zamawiający nie przewiduje płatności za czas dyżurów, oczekiwań, remontów, utrzymania sprzętu i operatorów w gotowości do odśnieżania. Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą lub operatorami obsługującymi sprzęt była dostępna przez całą dobę za pomocą telefonów stacjonarnych i komórkowych. Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymieniona w konkretnym zadaniu w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego. 3.4. Dodatkowe uwagi zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia: Każdy z wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia może przeprowadzić wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Każdy z wykonawców może zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej terenu realizacji usługi. Podczas prowadzenia usług muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, oraz wynikające z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę. 2) Wraz z ofertą należy złożyć: a) Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. 7.2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://www.przerosl.biuletyn.net informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ – Grupa kapitałowa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punkcie 7.3 ppkt 2 lit. a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6 ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach