Przetargi.pl
Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rutki

Gmina Rutki ogłasza przetarg

 • Adres: 18312 Rutki-Kossaki, ul. 11 Listopada
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 763 161 , fax. 862 763 160
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rutki
  ul. 11 Listopada 7
  18312 Rutki-Kossaki, woj. podlaskie
  tel. 862 763 161, fax. 862 763 160
  REGON: 45067028400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rutki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rutki. Szacunkowe zapotrzebowanie zamawiającego: • olej napędowy – 90 000 litrów • benzyna bezołowiowa – 7 000 litrów Dostawy będą realizowane poprzez tankowanie pojazdów i maszyn zamawiającego, dokonywane sukcesywnie wg potrzeb, w stacji paliw wykonawcy znajdującej się na terenie miejscowości Rutki-Kossaki czynnej minimum 8 godzin dziennie (pn. – pt.) w przedziale czasowym od 7:00 do 15:00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach