Przetargi.pl
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2213W Rudzienko-Rakówiec-Gęsianka na odc. od km 2+913 do km 3+613, dł. 700,00 mb, gmina Dobre, powiat miński, województwo mazowieckie

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7582891 , fax. 025 7582891
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 219 219
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 025 7582891, fax. 025 7582891
  REGON: 71158670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatminski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2213W Rudzienko-Rakówiec-Gęsianka na odc. od km 2+913 do km 3+613, dł. 700,00 mb, gmina Dobre, powiat miński, województwo mazowieckie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2213W Rudzienko-Rakówiec-Gęsianka na odc. od km 2+913 do km 3+613, dł. 700,00 mb, gmina Dobre, powiat miński, województwo mazowieckie. W zakres robót wchodzą: - wykonanie warstwy wiążącej mieszanką mineralno-asfaltową AC16W dla KR1-2 - wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-asfaltową AC11S dla KR1-2 - wykonanie dwustronnego uzupełnienia poboczy klińcem kamiennym frakcji 0/31,5 mm gr. śred. 8cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert. 3. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w:1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Nr 83 9226 0005 0001 4022 2000 0020, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Przy wadium wpłacanym w formie przelewu - polecenie przelewu musi być dokonane przez wykonawcę odpowiednio wcześniej, aby do terminu składania ofert pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, najpóźniej do dnia i godziny składania ofert. Dokument taki winien uwzględniać zapisy art. 46, ust. 4a i 5 ustawy. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Za zgodą Wykonawcy, którego ofertę wybrano, wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 148, ust. 4 ustawy). 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Zamowienia_publiczne/3
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach