Przetargi.pl
Usługi konserwacji i naprawy dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, suwnic oraz urządzeń dźwigowych w budynkach WAT

Wojskowa Akademia Techniczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 83 78 65 , fax. 261 83 97 23
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna
  ul. Kaliskiego 2 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23
  REGON: 01212290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi konserwacji i naprawy dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, suwnic oraz urządzeń dźwigowych w budynkach WAT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i naprawy dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, suwnic oraz urządzeń dźwigowych w budynkach WAT Zakres konserwacji: 1. W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się do: - przygotowania urządzeń dźwigowych do badań wykonywanych przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i uczestnictwa w tych badaniach, - utrzymania urządzeń w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych. 2.Do obowiązków szczegółowych wykonawcy jako konserwatora należy: 1) wykonanie raz w miesiącu przeglądu zespołów i części dźwigowych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, w tym: a) oględziny zespołu napędowego, aparatury sterowej i stycznikowej, b) oględziny stanu elementów nośnych dźwigu, c) sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa takich jak: kontakty, rygli drzwi, ogranicznika prędkości, wyłączników krańcowych i końcowych, d) sprawdzenie szczelności połączeń instalacji hydraulicznej, e) raz w roku sprawdzenie stanu połączeń skręcanych, nitowanych i spawanych. 2) czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych: a) prowadnic kabiny ( jeśli tego wymaga instrukcja konserwacji), b) sprawdzanie stanu oleju w agregacie hydraulicznym, c) utrzymanie w czystości maszynowni i podszybia, 3) dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych: a) układu hamulcowego, b) kontaktów bezpieczeństwa, c) urządzeń regulujących drzwi, 4) drobne naprawy i wymiany wynikające z normalnego zużycia części i zespołów, a w szczególności: a) wymiana wykładziny podłogi, b) naprawa i wymiana amortyzatorów drzwi przystankowych, c) wymiana wkładów gumowych i żarówek. 5) powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej pracy dźwigu, zwłaszcza wtedy, gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia, 6) reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego, służby ppoż. itp., 7) przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, 8) wyprzedzające informowanie Zamawiającego o stanie konserwowanego urządzenia oraz konieczność wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacja, badania ochronne i przeciwporażeniowe urządzenia dźwigowego itp., 9) w razie konieczności przeprowadzić przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie uwalniania osób uwięzionych w unieruchomionej kabinie dźwigu, 10)dopilnowanie bezpiecznej eksploatacji dźwigu przez Użytkownika, w tym wyłączenie urządzenia z ruchu z powodu złego stanu technicznego, o czym należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 11)prowadzenie dziennika konserwacji i odnotowywanie w nim każdorazowo przeprowadzonego przeglądu serwisowego lub wykonanej naprawy, 12)zawiadamianie w imieniu Zamawiającego Urzędu Dozoru Technicznego o wykonaniu napraw wymagających przeprowadzenia badań terminowych lub nadzwyczajnych. 3.Okresowe sprawdzenie centrali napowietrzania szybu dźwigu pożarowego w bud. nr 3 (Dom Asystenta) wraz z wymianą i czyszczeniem filtra- wykonywać kwartalnie. 4.Konserwacja nie obejmuje zmian treści haseł informacyjnych w przypadku urządzeń głośno-mówiących, a także wykonania prac typu remonty bieżące, średnie i generalne oraz modernizacji urządzenia dźwigowego. 5.Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich wymaganych obowiązującymi normami pomiarów skuteczności działania instalacji ochronnej dźwigu. Przez naprawę należy rozumieć przywrócenie sprawności technicznej urządzeń dźwigowych, z możliwością wymiany zużytych lub uszkodzonych części, lub zespołów. Do naprawy Wykonawca wykorzysta części zamienne zakupione we własnym zakresie po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej przedstawionej w ciągu 3 dni przez Wykonawcę. Szczegółowe parametry zamówienia zostały określone w załącznikach 3, 3A i 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 15.06.2016r. do godz. 09:00. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: 1)w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228. z dopiskiem Wadium na Usługi konserwacji i naprawy dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, suwnic oraz urządzeń dźwigowych w budynkach WAT; 2)w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wat.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach