Przetargi.pl
Przebudowa klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 30 we Wrocławiu.

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3607356 , fax. 071 360 73 31
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich
  ul. Januszowicka 15A 15A
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3607356, fax. 071 360 73 31
  REGON: 93104008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 30 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 30 we Wrocławiu. 2. Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku do warunków ewakuacji oraz zabezpieczenie klatek oraz dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wymogami technicznymi, w tym przepisami ppoż. i BHP. 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych tj. w szczególności: 3.1. na klatkach schodowych i korytarzach: 3.1.1. roboty rozbiórkowe i naprawcze, 3.1.2. wykonanie instalacji elektrycznych, oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantowej i oddymiającej, 3.1.3. remont i zabudowę klatek schodowych, 3.1.4. wymianę stolarki drzwiowej i okiennej z parapetami; 3.2. pozostałe roboty budowlane: 3.2.1. remont pomieszczenia hydroforni, 3.2.2. roboty wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przedłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zim.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach