Przetargi.pl
Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A., w ramach realizacji projektu: Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz budżetu państwa oraz w ramach bieżącej działalności PCUZ ZOZ - S.A

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-101 Polkowice, ul. K. B. Kominka 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-76 746 08 00 , fax. 0-76 746 08 48
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.
  ul. K. B. Kominka 7 7
  59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 0-76 746 08 00, fax. 0-76 746 08 48
  REGON: 39076085200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcuz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A., w ramach realizacji projektu: Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz budżetu państwa oraz w ramach bieżącej działalności PCUZ ZOZ - S.A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.: 1.1. Część I: zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby realizacji projektu: Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim. Zamówienie jednorazowo powinno być dowiezione do siedziby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. Zaproponowaną w ofercie cenę brutto materiałów i sprzętu Wykonawca będzie musiał utrzymać przez okres 30 dni. 1.2. Część II: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. w ramach bieżącej działalności PCUZ ZOZ - S.A. Zamówienie powinno być dostarczone raz w miesiącu do siedziby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. Zaproponowaną w ofercie cenę brutto materiałów i sprzętu Wykonawca będzie musiał utrzymać przez okres jednego roku 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pcuz.sisco.info/?id=41
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach