Przetargi.pl
Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę siłowni plenerowej w Woliborzu

Gmina Nowa Ruda ogłasza przetarg

 • Adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (74) 872-09 10 , fax. (74) 872-50-83
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Ruda
  ul. Niepodległości 1 1
  57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie
  tel. (74) 872-09 10, fax. (74) 872-50-83
  REGON: 00053658000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina.nowaruda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę siłowni plenerowej w Woliborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania realizowane będą roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę siłowni plenerowej w Woliborzu, w tym nawierzchnią siłowni plenerowej oraz montażem urządzeń siłowych, ławek, koszy na śmieci i stojaka rowerowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z pkt 1.8 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres trwania gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gmina.nowaruda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach