Przetargi.pl
Rozbudowa Laboratorium Interakcji Człowiek-Komputer w postaci dostawy i instalacji fabrycznie nowych urządzeń i oprogramowania - 9 zadań, znak: AC/BZP/258/2014

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3202182,3203145 , fax. 71 3202143
 • Data zamieszczenia: 2014-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3202182,3203145, fax. 71 3202143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Laboratorium Interakcji Człowiek-Komputer w postaci dostawy i instalacji fabrycznie nowych urządzeń i oprogramowania - 9 zadań, znak: AC/BZP/258/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Laboratorium Interakcji Człowiek-Komputer w postaci dostawy i instalacji fabrycznie nowych urządzeń i oprogramowania, na potrzeby realizacji projektu Europejskie Centrum Badawcze Inteligencji Sieciowej Wspierającej Innowacje ENGINE, nr projektu 316097, nr zlecenia 870 393/I-32. Zamawiający określił przedmiotową dostawę w 9 zadaniach: - zadanie nr 1 -Kompleksowy system eyetrackingowy - cz.I, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.1 do SIWZ, a szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ; - zadanie nr 2 -Kompleksowy system eyetrackingowy - cz.II, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.2 do SIWZ, a szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ; - zadanie nr 3- Wielkoformatowy system interaktywnej ściany i podłogi, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.3 do SIWZ, a szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ; - zadanie nr 4 -System prezentacji wirtualnej postaci, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.4 do SIWZ, a szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ; - zadanie nr 5 - Profesjonalna kamera na podczerwień, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.5 do SIWZ, a szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4b do SIWZ; - zadanie nr 6 -System do obliczeń współbieżnych obejmujący serwer i dwie stacje robocze z czterema kartami GP-GPU, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.6 do SIWZ, a szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ; - zadanie nr 7 -Oprogramowanie do syntezy mowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.7 do SIWZ, a szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ; - zadanie nr 8 -Zestaw do nagrywania próbek mowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.8 do SIWZ, a szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4b do SIWZ; - zadanie nr 9 -Oprogramowanie do modelowania i wizualizacji scen 3D, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.9 do SIWZ, a szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a do SIW. 2. Miejsce dostawy: - zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5 - budynek D-21 pok. 337, ul. Plac Grunwaldzki 11, 50-370 Wrocław; - zadanie nr 6, 7, 8, 9 - budynek B-4 pok. 4.11, ul. Łukasiewicza B-4, 50-370 Wrocław. 3. Termin realizacji zamówienia wynosi: dla Zadania 1-9: do 5 tygodni od daty określonej w zamówieniu, o którym mowa w § 3 pkt 2 Wzoru Umowy, jako data początkowa terminu, w którym Wykonawca jest zobowiązany zrealizować Dostawę. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: a) dla Zadania nr 1 - 3 000,00 zł; b) dla Zadania nr 2 - 7 000,00; zł c) dla Zadania nr 3 - 2 500,00 zł; d) dla Zadania nr 6 - 1 500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przetargi.pwr.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach