Przetargi.pl
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na dz. nr 160 - opomiarowanie przepływu wody przy granicy z miejscowością Szynwałd.

Burmistrz Ryglic ogłasza przetarg

 • Adres: 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6541035 , fax. 014 6541054
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Ryglic
  ul. Rynek 9 9
  33-160 Ryglice, woj. małopolskie
  tel. 014 6541035, fax. 014 6541054
  REGON: 00054758900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na dz. nr 160 - opomiarowanie przepływu wody przy granicy z miejscowością Szynwałd.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na dz. nr 160 poprzez wykonanie komory z opomiarowaniem przepływu wody zlokalizowanej przy granicy z miejscowością Szynwałd, zgodnie z dokumentacja projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót budowlanych zgodny z załączoną dokumentacją projektową obejmującą: A) Projekt budowlany pn. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na dz. nr 160 - opomiarowanie przepływu wody przy granicy z miejscowością Szynwałd. Kategoria obiektu budowlanego XXVI, oprac. przez P.U.G.P. Azymut ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, projektant: inż. J. Maziarz, data oprac.: grudzień 2015 r. B) Opinia geotechniczna dla projektu budowlanego pn. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na dz. nr 160 - opomiarowanie przepływu wody przy granicy z miejscowością Szynwałd. Kategoria obiektu budowlanego XXVI, oprac. przez P.U.G.P. Azymut ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, projektant: inż. J. Maziarz, data oprac.: 2015 r. C) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji pn. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na dz. nr 160 - opomiarowanie przepływu wody przy granicy z miejscowością Szynwałd, oprac. przez P.U.G.P. Azymut ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, opracowujący: mgr inż. J. Gruchała, data oprac.: grudzień 2015 r. D) Przedmiar robót dla inwestycji pn. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na dz. nr 160 - opomiarowanie przepływu wody przy granicy z miejscowością Szynwałd, oprac. przez P.U.G.P. Azymut ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, opracowujący: mgr inż. J. Gruchała, data oprac.: grudzień 2015 r. Pozostałe wymagania/ informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia po geodezyjnym wytyczeniu w terenie. 2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się rozliczenie ryczałtowe. 3. Zamawiający posiada prawomocne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy/ kierownika robót posiadającego co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (tekst. jedn. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1946 z późn. zm.) 5. Wykonawca robót zobowiązany jest do skutecznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich planowanych niezbędnych przerwach i zakłóceniach związanych z dostawą wody, jakie związane będą z realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem licząc w dniach poprzedzających dzień, w którym przedmiotowa okoliczność nastąpi. Dopuszcza się jedynie niezbędne (jeśli nie istnieje możliwość zachowania niezakłóconych dostaw wody) przejściowe, krótkotrwałe przerwy lub zakłócenia w dostawach wody związane np. z połączeniem wykonywanych rurociągów z istniejącą (funkcjonującą)Siecia wodociągową lub zabudową na istniejącym wodociągu niezbędnej armatury. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie dostawy i transport wszystkich materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym i w razie potrzeby informowania go o postępach robót. 8. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z właścicielem terenu objętego robotami w celu minimalizacji wpływu uciążliwości prowadzonych robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 9. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy na roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do dokumentacji projektowej przedmiaru robót. 10.Niezbędne dokumenty odbiorowe do dostarczenia przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności i kompletności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i oraz obowiązującymi przepisami, b) Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót i terenu sąsiadującego c) Protokół odbioru wykonanych robót. d) Protokół z próby szczelności rurociągów wodociągowych wykonanej zgodnie z normą PN-B-10725:1997 e) Wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia podsypki i obsypki rurociągów, wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu w miejscach ewentualnych skrzyżowań z przeszkodami (jeśli wystąpią). f) Protokoły potwierdzające przeprowadzenie dezynfekcji i płukania wykonanych odcinkach wodociągu wraz z wynikami badania parametrów wody wodociągowej w, po ich płukaniu i dezynfekcji. Wyniki badań muszą zostać opracowane przez niezależne laboratorium. g) Dokumentacją fotograficzną z przebiegu prowadzonych robót i terenu objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego), w trakcie robót oraz stanu po zakończeniu robót - w wersji elektronicznej w formacie JPG (kolor, rozdzielczość min. 3,0 Mpix) z nazwą pliku zawierającą datę w formacie rok_miesiąc_dzień oraz informację z jakiego etapu robót zdjęcie pochodzi h) Oświadczenie właściciela działki objętej robotami o doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego (poprzedzającego rozpoczęcie robót) - podpisane przez właściciela działki - 1 oryginał. i) Dokumenty poświadczające jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości: deklaracje zgodności, Aprobaty Techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania w obrocie, certyfikaty, atesty, wyniki prób i badan materiałów). j) Dokumentację Techniczno Ruchową i karty gwarancyjne wbudowanych urządzeń (karty techniczne urządzeń, instrukcje użytkowania, konserwacji i napraw z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności wraz z harmonogramem wszystkich niezbędnych czynności konserwacji i napraw). k) Dokumentację powykonawczą zgodną z przepisami Prawa budowlanego i geodezyjną dokumentację powykonawczą wraz z informacją geodety o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Ilości Zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj.: projekcie budowlanym pn. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na dz. nr 160 - opomiarowanie przepływu wody przy granicy z miejscowością Szynwałd i opinii geotechnicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ i pomocniczo w przedmiarze robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 65 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Ryglicach, ul. Ks. J. Wyrwy 3 nr: 67 85890006 0050 0000 0084 0002. W tytule przelewu należy podać: Wadium do przetargu ZP.271.1.17.2016. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Uwaga: jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w oryginale w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice na Dzienniku Podawczym - parter, a do oferty załączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu wadialnego. 5. Zwrot i zatrzymanie wadium będzie następować na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ryglice.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach