Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz nośników informacji (płyt CD-R, CD-RW, DVD) dla potrzeb INiG - PIB przez okres 24 miesięcy

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4210033 w. 246 , fax. 012 4210050
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Lubicz 25A 25A
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4210033 w. 246, fax. 012 4210050
  REGON: 00002313600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.inig.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz nośników informacji (płyt CD-R, CD-RW, DVD) dla potrzeb INiG - PIB przez okres 24 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych (tzn. oryginalnych zalecanych przez producenta odpowiedniej marki drukarki, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego) oraz nośników informacji (płyt CD-R, CD-RW, DVD) w okresie 24 miesięcy, rozpoczynając od czerwiec/lipiec 2016r. Szczegółowe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w pkt. 1 SIWZ oraz załączniku nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 17 maja 2016r. do godz. 9:30. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków i terminu wniesienia wadium zawarte są w pkt. 11 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.inig.pl/zamowienia-pub
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach