Przetargi.pl
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZIGNIEWIE NA DZIENNY DOM SENIOR +

Gmina Słońsk ogłasza przetarg

 • Adres: 66-436 Słońsk, Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (095) 7572274, , fax. (095) 7572268
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słońsk
  Sikorskiego 15
  66-436 Słońsk, woj. lubuskie
  tel. (095) 7572274, , fax. (095) 7572268
  REGON: 21096671100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZIGNIEWIE NA DZIENNY DOM SENIOR +
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Roboty budowlane dotyczące przebudowy istniejących pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior +, w tym wykonanie : • skucie istniejących tynków i wymiana istniejącej stolarki okiennej o pow.31,44m2 • wykucie otworu na drzwi o wymiarach 200 x 120 cm w ścianie nośnej gr 25cm wraz z osadzeniem dwóch belek strunobetonowych, • rozebranie ścian nośnych pod osadzonymi belkami , wielkość otworów 200 x100 cm i- rozebranie ścianki działowej w kuchni i zamurowanie istniejących otworów drzwiowych 2 szt, • wymiana posadzek z wykładziny PCV rulonowej 170,00 m2 wraz z wykonaniem przygotowania powierzchni pod posadzkę oraz wymianą oblistwowania. • wymiana posadzek 165,0 m2 wraz z wykonaniem izolacji pod posadzkowych, • wymiana okładzin ściennych ok. 21,462 m2 • wykonanie tynków wewnętrznych ok.529,26 m2 • roboty malarskie - malowanie ścian farbami emulsyjnymi 694,36 m2 • przygotowanie dwóch łazienek wraz z urządzeniami sanitarnymi - dwie umywalki , dwa ustępy. • Wymiana zlewozmywaka w kuchni. • Montaż instalacji wewnętrznej , • wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. • wymiana instalacji wodociągowej wraz z osprzętem • montaż umywalki wraz z bateria i podejściem wodociągowym i kanalizacyjnym, • wykonanie nowej instalacji wodociągowej , kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z montażem urządzeń instalacyjnych . • wymiana ustępu , umywalki wraz z podejściami i bateriami , • wymiana opraw oświetleniowych • wymiana istniejącej stolarki drzwiowej • wykonanie ścianek działowych murowanych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm. • wykonanie elektrycznej instalacji grzewczej • wywóz i utylizacja gruzu • wymiana pokrycia dachowego około 309,00 m2 • wstawienie okien dachowych szt. 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł /słownie: tpięć tysięcy zł/ zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, 1) Wadium Wykonawca wnosi w jednej z kilku następujących formach: 1.1) pieniądzu; 1.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3) gwarancjach bankowych; 1.4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 2) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto depozytowe nr 76 8355 0009 0034 9877 2000 0020. Jako tytuł przelewu należy podać nazwę przedmiotu zamówienia „PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZIGNIEWIE NA DZIENNY DOM SENIOR + “Za chwilę faktycznego wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia w postaci pieniężnej, uznaje się chwilę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego, 3) W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (Oryginał poręczenia lub gwarancji można dołączyć w jednej kopercie wraz z ofertą), 4) Gwarancje i poręczenia muszą, przez cały okres, na jaki zostały wystawione, gwarantować bezwarunkową zapłatę kwot w nich określonych, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniała jedna z poniższych przesłanek: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy- nie dotyczy, d) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach