Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych odcinka szyjnego i lędźwiowego, zastawki do leczenia operacyjnego, zacisków do hemostazy i zestawów do wertebroplastyki na potrzeby Bloku Operacyjnego WS SP ZOZ

WS SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, Chałubińskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (68)3882285, , fax. (68)3871281
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WS SPZOZ
  Chałubińskiego 7
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. (68)3882285, , fax. (68)3871281
  REGON: 97077473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip1.szpital-nowasol.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WS SP ZOZ Nowa Sól

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych odcinka szyjnego i lędźwiowego, zastawki do leczenia operacyjnego, zacisków do hemostazy i zestawów do wertebroplastyki na potrzeby Bloku Operacyjnego WS SP ZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych odcinka szyjnego i lędźwiowego, zastawki do leczenia operacyjnego, zacisków do hemostazy i zestawów do wertebroplastyki na potrzeby Bloku Operacyjnego WS SP ZOZ ” w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych w załączonych „Formularzach cenowych” załączniki nr 2.1-2.8 do SIWZ, gdzie opisane są wymagania, jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. 2. Zamawiający na dostawy w Pakietach 1,2,3,4,5, i 8 zawrze z Wykonawca umowę przechowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do Projektu Umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33184100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony Formularz oferty - wg załącznika nr 2 do SIWZ. 2.Wypełniony Formularz cenowy - wg załącznika 2.1-2.8 do SIWZ. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 4. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 5. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach