Przetargi.pl
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Diagnostycznego na potrzeby zespołu pomieszczeń Wejścia Głównego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy - Etap II

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5853698 , fax. (052) 585 36 92
 • Data zamieszczenia: 2015-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 13-15 13-15
  85-067 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5853698, fax. (052) 585 36 92
  REGON: 00000132400037
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm.umk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Diagnostycznego na potrzeby zespołu pomieszczeń Wejścia Głównego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Diagnostycznego na potrzeby zespołu pomieszczeń Wejścia Głównego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy - Etap II. Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane określone w SIWZ oraz w dokumentacji technicznej - załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w Części VI pkt. 1.2 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) w jednej z n/w form: a) pieniądzu - przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz nr 36 1240 6478 1111 0000 4947 8789, na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: przetarg na Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Diagnostycznego na potrzeby zespołu pomieszczeń Wejścia Głównego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy - Etap II; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 3.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający wymaga, aby oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień Części IV pkt. 1.7.) dowodu wpłaty dołączony został do oferty. W każdym przypadku oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień Części IV pkt. 1.7.) dowodu wpłaty nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu wskazanego w Części VI. pkt 1.2 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wniesienie w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną), o którym mowa w Części VI pkt 1.2 SIWZ. 3.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu dołączony został do oferty, a jeżeli nie będzie to możliwe to oryginał dokumentu nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu (łącznie z godziną), o którym mowa w Części VI pkt. 1.2. SIWZ. Przez doręczenie uznaje się złożenie oryginału dokumentu w kasie siedziby Collegium Medicum III p, czynnej w godzinach: Poniedziałek 10:45 - 14:45 Wtorek 7:15 - 11:15 Środa 10:45 - 14:45 Czwartek 7:15 - 11:15 Piątek 10:45 - 14:45 z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (łącznie z godziną) przyjęcia dokumentu w dniu składania ofert. 3.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 3.5. Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł. 3.6. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z przepisem art. 46 ustawy. 3.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 3.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert zostanie wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cm.umk.pl (zakładka: zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach