Przetargi.pl
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku plebani na przedszkole /żłobek w Budach Głogowskich

Gmina Głogów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8515123, 8515124 , fax. 17 8515120
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogów Małopolski
  ul. Rynek 1 1
  36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 17 8515123, 8515124, fax. 17 8515120
  REGON: 69058207400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.glogow-mlp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku plebani na przedszkole /żłobek w Budach Głogowskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku plebani na przedszkole /żłobek w Budach Głogowskich Zakres zamówienia obejmuje : -roboty budowlano-remontowe ; - 1 kpl - wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia - 1 kpl - wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnych - 1 kpl -roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem - 1 kpl Szczegółowy zakres robót określają przedmiary stanowiące załącznik do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - Dokumentacji Projektowej. - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - Przedmiarach Robót, Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w załącznikach przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie nazw lub znaków towarowych - to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających, że zastosowane rozwiązania, materiały lub urządzenia są równoważne do określonych w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: : 2 000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.glogow-mlp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach