Przetargi.pl
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Furmanach do potrzeb punktu przedszkolnego.

Gmina Gorzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8361801, 8362075, 8362408 , fax. 015 8362209
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzyce
  ul. Sandomierska 75 75
  39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
  tel. 015 8361801, 8362075, 8362408, fax. 015 8362209
  REGON: 83040916900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagorzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Furmanach do potrzeb punktu przedszkolnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Furmanach do potrzeb punktu przedszkolnego. W przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę budynku szkoły podstawowej w zakresie dostosowującym do potrzeb uruchomienia punktu przedszkolnego. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych, robót w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej, wodociągowej, wentylacyjnej, grzewczej i kanalizacyjnej. Zamawiający informuje, że ewentualne wskazania nazw własnych zastosowanych urządzeń, bądź materiałów ma wyłączenie charakter informacyjny, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, to jest takich, których zastosowanie pozwoli spełnić wymagania określone obowiązującymi normami. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452627008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gorzyce.itl.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach