Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku filii biblioteki w Bolewicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-361 Miedzichowo, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614410200
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie
  Poznańska 16
  64-361 Miedzichowo, woj. wielkopolskie
  tel. 614410200
  REGON: 300201203
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzichowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku filii biblioteki w Bolewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa i rozbudowa budynku filii biblioteki w Bolewicach ul. Nowa 2. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie: 1) prac budowlanych, 2) prac rozbiórkowych, 3) instalacyjno- montażowych, 4) izolacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 23.10.2019 r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, numer konta zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu nr 80 9058 0000 0000 0001 4863 0001. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zmianami). 2. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 3. Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach