Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3)” - na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, Podgórze, ul. Łomżyńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 217 82 23 , fax. 86 217 82 23
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
  Podgórze, ul. Łomżyńska 30
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 86 217 82 23, fax. 86 217 82 23
  REGON: 92706200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www,bpglomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Biblioteka Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3)” - na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3) „- na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części : CZĘŚĆ I . „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową – w zakresie rozbudowy o nowy budynek i przebudowy istniejącego na parterze . W zakres robót wchodzi między innymi: 1.) Wykonanie nowego budynku o powierzchni zabudowy 105,63m2 wykonanie konstrukcji parteru i piętra wykonanie dachu z pokryciem ,osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej ,wykonanie ocieplenia elewacji budynku nowego wraz z wyprawą elewacyjną , 2) Wykonanie kompletnej instalacji wod- kan , c. o, instalacji elektrycznej, odgromowej i niskoprądowych w poziomie parteru i piętra nowej części 3) Wykonanie niezbędnych przebudów przyłączy gazowego, sanitarnego, wodociągowego; 4)..Budowa zbiornika na nieczystości o pojemności 10m3 5).budowa hydrantu 6) W części istniejącej w poziomie parteru wykonanie niezbędnej przebudowy fragmentu stropu w celu lokalizacji klatki schodowej oraz wykonanie ścianek działowych łazienki dla niepełnosprawnych i męskiej z wykończeniem okładzin ściennych i podłogowych . 7) Wykonanie w nowej części na parterze i piętrze instalacji elektrycznej i niskoprądowej , instalacji wod-kan z wyposażeniem łazienek ,instalacji centralnego ogrzewania wraz z wyposażeniem kotłowni gazowej i budowa komina oraz przewodów wentylacyjnych w budynku. 3 Wymagania Zamawiającego i dodatkowe informacje dot. stolarki PCV : 1) okna muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynoszący co najmniej Umin=0,9 W/m2K, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem; 2) szczelność okien nie mniejsza niż w klasie 3 wg P -EN 12207:2001; 3) okna muszą być otwierane z poziomu podłogi; 4) okucia okien muszą być dostosowane do okien PCV; 5) klamki aluminiowe w kolorze białym; 6) okucia z mikrouchyłem; CZĘŚĆ II . „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową – w zakresie robót wykończeniowych na parterze o w istniejącym budynku oraz robót remontowych i przebudowy na poddaszu budynku istniejącego. W zakres robót wchodzi między innymi: 1) Wykonanie tynków ścian, podłoży ,posadzek na parterze i piętrze w cz. istniejącej budynku biblioteki 2) Wykonanie ścianek działowych w części adoptowanego poddasza. 3) Wykonanie instalacji wod-kan , c. o, i wentylacji ;instalacji elektrycznej, i niskoprądowych w poziomie parteru i w części adoptowanego poddasza istniejącego budynku.. 4) Wykonanie elewacji na istniejącym budynku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). Do części I . Do części II zamówienia Zamawiający nie wymaga składania wadium. Wniesienie wadium musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach