Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy Orla

Gmina Orla ogłasza przetarg

 • Adres: 17-106 Orla, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 730 57 81 , fax. 085 730 57 80
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orla
  ul. Mickiewicza 5
  17-106 Orla, woj. podlaskie
  tel. 085 730 57 81, fax. 085 730 57 80
  REGON: 50659600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy Orla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy Orla. 2. Szczegółowy opis parametrów, które musi spełniać przedmiot zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Dostarczony ciągnik musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa. Ciągnik musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 4. Wykonawca winien dostarczyć zakupiony ciągnik na własny koszt do miejsca garażowania sprzętu, wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. do bazy transportowej Urzędu Gminy Orla przy ul. Bielskiej 64 w Orli. 5. W dniu odbioru ciągnika Wykonawca przekaże Zamawiającemu m.in.: • dokument określający warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego (kartę gwarancyjną), • wykaz punktów serwisowych, • katalog części zamiennych, • instrukcję użytkowania i obsługi, sporządzoną w języku polskim, • charakterystykę techniczno-eksploatacyjną w języku polskim, • świadectwo homologacji. 6. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 12-miesięcznego okresu gwarancji bez limitu godzin pracy ciągnika. 7. W dniu dostarczenia ciągnika przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez zamawiającego – zostanie sporządzony protokół odbioru. 8. Wykonawca w dniu oraz w miejscu przekazania przedmiotu zamówienia zapewni bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji ciągnika – z przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony protokół. 9. Wykonawcy mogą przedstawić oferty z rozwiązaniami równoważnymi o takich samych parametrach lub parametrach przewyższających. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. 10. Czas reakcji serwisowej jest jednym z kryteriów wyboru oferty. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć czynności serwisowe (przegląd, naprawę) w czasie nie dłuższym niż 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego, potwierdzonego e-mailem na adres wskazany przez Wykonawcę. 11. W sytuacji gdy dokonanie naprawy/przeglądu nie będzie możliwe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub będzie trwało dłużej niż 72 godziny od jej rozpoczęcia, Wykonawca na własny koszt odbierze ciągnik od Zamawiającego, dokona przeglądu/naprawy we własnym serwisie i dostarczy ciągnik do Zamawiającego. Na czas dokonania przeglądu/naprawy, trwającego dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zapewni ciągnik zastępczy o parametrach zbliżonych. Maksymalny czas naprawy serwisowej wynosi do 21 dni roboczych. 12. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy, w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych (płyny, oleje) podlegających naturalnemu zużyciu, ponosi Wykonawca. 13. Zamawiający wymaga od wykonawcy aby stacja serwisowa oferowanego ciągnika znajdowała się w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Urzędu Gminy Orla.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości: 9.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100), 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Musi ono obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. Forma wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu (przelew), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. 6. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310) powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BS Bielsk Podlaski nr 18 8061 0003 0001 1471 2000 0050 z dopiskiem „Wadium w przetargu GK.271.1.2020” 8. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach