Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach

Gmina Perlejewo ogłasza przetarg

 • Adres: 17-322 Perlejewo, Perlejewo
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 578 515, , fax. 856 578 502
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Perlejewo
  Perlejewo 14
  17-322 Perlejewo, woj. podlaskie
  tel. 856 578 515, , fax. 856 578 502
  REGON: 45067006000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://big.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach polegających na: budowie dwóch zbiorników wyrównawczych, budowie i przebudowie instalacji wodociągowych w tym technologii uzdatniania wody, kanalizacyjnych i elektrycznych, wymianie obudów studni głębinowych, wykonaniu termomodernizacji budynku, wymianie pokrycia, wymianie stolarki, wykonaniu robót budowlanych w pomieszczeniach budynku, wymianie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu. Wszystkie materiały, niezbędny sprzęt i roboty zapewnia Wykonawca. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również sporządzenie przez Wykonawcę inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr: 9, 10 i 11 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252126-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przedmiotowego postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tys. złotych). 1.1. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego (widnieje jako zaksięgowane). 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299). 2. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: BS Ciechanowiec O/Perlejewo Numer konta: 39 8749 0006 1300 0228 2000 0030 z dopiskiem „wadium w post. nr GP.271.1.3.2020”. 3. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. UWAGA: W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej uznaje się, iż wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na koncie zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego. 4. Wadium (oryginał dokumentu) wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. 8 (sekretariat), w kopercie zapewniającej nienaruszalność dokumentu. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Kosztorysy ofertowe 1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.4. Dowód wniesienia wadium. 1.5. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach