Przetargi.pl
Przebudowa i remont elementów zagospodarowania terenu oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mieszka I 42 na działce nr 117, obręb 5-Środmieście w ramach procedury VII edycji budżetu obywatelskiego (Budżet Obywatelski 2019)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wełniany Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7387101 (-02) , fax. 957 387 100
 • Data zamieszczenia: 2019-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Wełniany Rynek 3
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7387101 (-02), fax. 957 387 100
  REGON: 36196200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont elementów zagospodarowania terenu oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mieszka I 42 na działce nr 117, obręb 5-Środmieście w ramach procedury VII edycji budżetu obywatelskiego (Budżet Obywatelski 2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu elementów zagospodarowania terenu oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mieszka I 42 na działce nr 117, obręb 5-Śródmieście w ramach procedury VII edycji budżetu obywatelskiego (BUDŻET OBYWATELSKI 2019) Zakres prac obejmuje: - wykonanie nawierzchni utwardzonej łącznie z podbudową z kostki betonowej grubości 8cm pod ruch kołowy, wykonanie nawierzchni utwardzonej łącznie z podbudową z kostki betonowej grubości 6cm pod ruch pieszy, wykonanie nawierzchni utwardzonej łącznie z podbudową z płyt ażurowych o grubości 8cm. - wykonanie opaski budynku wykończoną grysem/ otoczkami, - wykonanie trawników z posadzeniem krzewów żywopłotowych, zagospodarowanie skarpy poprzez zastosowanie geosiatki wraz z zasianiem traw silnie okorzeniających oraz zastosowanie agrotkaniny i wykonanie nasadzeń stabilizujących skarpę, - montaż trzech ławek i dwóch koszy na śmieci, - montaż lamp oświetlenia terenu 6szt. + 9 opraw. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienia Kierownika Budowy w wymaganej przepisami prawa specjalności. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, 2) oświadczenia wymienione w pkt. 6. 1-4 siwz, 3) kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą całkowitą cenę zamówienia. W celu uzyskania porównywalnych ofert Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował kosztorysy ofertowe w oparciu o załączone przedmiary. Wyceny prac należy dokonać przy zastosowaniu określonych w przedmiarze technologii i materiałów równoważnych, gwarantujących ten sam efekt użytkowy, techniczny oraz identyczną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. 4) w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym przez zamawiającego oświadczenie na załączniku nr 7 5) zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli dotyczy, 6) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach