Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej na długości ok. 400 mb w m. Rząska, gm. Zabierzów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 853 671 , fax. 122 853 670
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie
  ul. Kolejowa 38
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. 122 853 671, fax. 122 853 670
  REGON: 35627586000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabierzow.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej na długości ok. 400 mb w m. Rząska, gm. Zabierzów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zadania jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na długości ok. 400 mb w m. Rząska, gm. Zabierzów”. 2. Planowane przedsięwzięcie zakłada przebudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej poprzez wykonanie w jej miejsce jezdni o nawierzchni bitumicznej. Zakres opracowania rozpoczyna się w miejscu zakończenia istniejącej drogi bitumicznej. Koniec zakresu opracowania to miejsce wjazdu na teren przepompowni należącej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie. 3. Zakres robót budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze, 2) Roboty rozbiórkowe, 3) Roboty ziemne, 4) Nawierzchnie, 5) Połączenie nawierzchni asfaltowej projektowanej z istniejącą, 6) Roboty wykończeniowe, 4. Zamówienie obejmuje również: 1) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie, 2) organizację ruchu kołowego i pieszego (projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia) – bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych, 3) organizację zaplecza budowy, 4) opracowanie planu BIOZ, zabezpieczenie terenu budowy, 5) obsługę geodezyjną (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) – 3 kpl., 6) dokumentację powykonawczą – 3 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 zł). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy O/ Zabierzów; Nr rachunku: 50 8591 0007 0030 0004 9924 0001– z dopiskiem „Wadium – ZPW 1/IX/2020”; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w kasie PUK w Zabierzowie Sp. z o.o.. Do oferty prosimy załączyć kserokopię dokumentu wadialnego. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 Pzp. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach